Nový evanjelický kostol v Bratislave už 75-ročný

V nedeľu 9. novembra si bratislavskí evanjelici pripomenuli 75. výročie posviacky Nového kostola na Legionárskej ulici. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 20.11.2008

viac

Ev. kostol vo Veľkých Úľanoch polstoročný

Jesenná nedeľa 26. októbra 2008 bola pre cirkevný zbor Veľké Úľany – Jelka v Bratislavskom senioráte zvlášť slávnostná. Veriaci si pripomenuli 60. výročie vzniku cirkevného zboru a 50. výročie posvätenia chrámu Božieho. Na slávnostných službách Božích privítali generálneho biskupa Miloša Klátika, seniora BAS Borisa Mišinu a ďalších vzácnych hostí.

 

-jm- | 18.11.2008

viac

Sympózium k príprave Atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

Dňa 24. októbra 2008 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo v rámci riešenia grantového projektu Vedeckej agentúry Ministerstva školstva a Slovenskej akadémie vied (VEGA) sympózium venované príprave Atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. Zúčasnili sa na ňom aj generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD., a biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda.

 

Mojmír Benža | 13.11.2008

viac

Návšteva z Wirtschaftsgilde

Dňa 24. októbra 2008 generálny biskup Miloš Klátik prijal na generálnom biskupskom úrade asi tridsaťčlennú návštevu z Nemecka. Išlo o tzv. Wirtschaftsgilde (Evanjelický pracovný tím pre hospodársku etiku), teda podnikateľov – evanjelikov z rôznych nemeckých miest.

 

Juraj Mihálik | 12.11.2008

viac

Revúcki evanjelici oslavovali Pána

Po trojročnom čakaní na návrat zreštaurovanej chrámovej kazateľnice sa revúcki evanjelici konečne dočkali a 19. októbra 2008 sa zišli na jej slávnostnú posviacku. Zvesťou slova Božieho na nej poslúžil generálny biskup Miloš Klátik a posviacku vykonal senior Gemerského seniorátu Jerguš Olejár.

 

Danica Hudecová | 11.11.2008

viac

O partnerskej pomoci na stretnutí biskupov so seniormi

V stredu 29. októbra sa na GBÚ uskutočnilo pravidelné stretnutie Zboru biskupov ECAV na Slovensku so seniormi. Účastníkov privítal generálny biskup Miloš Klátik a Božím slovom sa prihovoril senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina.

 

Jerguš Olejár | 5.11.2008

viac

S Alžbetou II. sa stretol aj náš generálny biskup

23. októbra 2008 na prvú oficiálnu návštevu Slovenska pricestovali Jej Veličenstvo kráľovná Alžbeta II. a Jeho kráľovská výsosť princ Filip, vojvoda z Edinburgu. Na slávnostnú večeru usporiadanú na ich počesť bol pozvaný aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 3.11.2008

viac

Farárske skúšky

Dňa 16. 10. 2008 sa v priestoroch GBÚ konali farárske skúšky. Úspešne ich absolvovali nasledujúci bratia a sestry: Mgr. Matej Alcnauer, Mgr. Zuzana Alcnauerová, Mgr. Norbert Hajský, Mgr. Erika Hlačoková, Mgr. Zuzana Brdiarová, Mgr. Katarína Trtolová.

 

Zuzana Alcnauerová | 3.11.2008

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva

Rokovanie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré bolo zvolané na 3. októbra 2008 do Zvolena, sa začalo pobožnosťou v Evanjelickom a. v. chráme Božom vo Zvolene.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 28.10.2008

viac

Dve výročia vo Švédskej cirkvi

Týždeň od 22. do 28. septembra sa vo Švédskej evanjelickej cirkvi niesol v znamení slávnostných služieb Božích, seminárov i spomienok pri príležitosti 50. výročia prvej ordinácie žien v roku 1958, keď boli ordinované tri farárky. Zároveň sa v tomto týždni konala Generálna synoda v Uppsale a diecéza Härnösand (v našej terminológii ide o dištrikt) oslavovala 50. výročie svojho vzniku.

 

Oľga Klátiková | 6.10.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart