Ordinačný sľub zložilo deväť novokňazov

Vedomie, že kňazi sú povolaní byť služobníkmi a nie pánmi (Mt 25, 21 – 22), prijalo 9 novokňazov ECAV na Slovensku, ktorí 1. 8. 2009 v Ev. a. v. chráme v Leviciach zložili sľub, že budú plniť svoje poslanie a povolanie tak, ako ich k tomu zaväzuje Božie slovo, a svojou vierou, príkladným a bohabojným životom svoje poslanie i dosvedčovať.

 

 | 8.8.2009

viac

Rozlúčka s Helmutom Beckom

24. júla 2009 v Stuttgarte sa brat biskup ZD Milan Krivda v mene ECAV na Slovensku prihovoril vrchnému cirkevnému radcovi Ev. cirkvi vo Würtembersku Helmutovi Beckovi na slávnostnej rozlúčke pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku.

 

-eš- | 4.8.2009

viac

Absolventi kaplánskych skúšok

Na GBÚ v Bratislave 23. 7. 2009 úspešne absolvovalo kaplánske skúšky 10 kandidátov. Srdečne im blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania pre prácu na vinici Pánovej. Ordinácia novokňazov sa uskutoční 1. 8. 2009 v Leviciach.

 

Daniela Veselá | 30.7.2009

viac

Zo švédskeho zápisníka 3, 4

Ponúkame vám pokračovanie zápiskov o Švédskej cirkvi, ktoré vznikli počas duchovných cvičení našich bratov farárov vo Švédsku.

 

Martin Šefranko | 27.7.2009

viac

Partnerská zmluva a Dohoda s Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike

Predstavitelia ECAV na Slovensku a Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike podpísali 24. júla 2009 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave Partnerskú zmluvu medzi Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike a ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 24.7.2009

viac

Lyon: reformovaní kritizovali jazykový zákon

Prinášame správu z posledných dvoch dní rokovania Konferencie európskych cirkví (KEK) v Lyone, kde sa zúčastnili brat generálny biskup M. Klátik a brat farár J. Ruman.

 

Ján Ruman | 22.7.2009

viac

Kurz pre cirkevných hudobníkov

V prvé júlové dni pripravil Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku (za organizačný tím: Mgr. art. Katarína Juríková a Mgr. Jozef Havrila ml.) ďalší kurz pre kantorov a cirkevných hudobníkov.

 

Eva Kolesárová  | 20.7.2009

viac

Z druhého dňa rokovania KEK

Valné zhromaždenie európskych cirkví sa koná každých 6 rokov. Cieľom tohto zhromaždenia predstaviteľov cirkvi je, samozrejme, okrem rozvíjania ekumenického dialógu, aj hodnotenie uplynulého obdobia a vízia pre budúcnosť.

 

Miloš Klátik, Ján Ruman  | 17.7.2009

viac

Prvý deň rokovania KEK-u

Dnes sa začalo valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví (KEK) v Lyone vo Francúzsku. Otváracie služby Božie sa konali v Chráme sv. Bonaventuru. Kázeň bola založená na texte z Písma svätého "Ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania"(Ef 4, 4).

 

Ján Ruman | 16.7.2009

viac

Duchovné cvičenia vo Švédsku – Zo švédskeho zápisníka 1, 2

Na duchovných cvičeniach v Åh stiftsgård, stredisku švédskej evanjelickej cirkvi v dištrikte Göteborg, sa v dňoch 7. – 14. júna 2009 zúčastnilo 26 ordinovaných a 5 neordinovaných členov našej cirkvi. Nižšie prinášame zajímavé postrehy Martina Šefranka.

 

Martin Šefranko | 16.7.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart