Ocenenia pri príležitosti 20. výročia Evanjelickej diakonie na Slovensku

Stretnutie pracovníkov, podporovateľov a sympatizantov diakonie sa pri príležitosti 20. výročia od založenia Evanjelickej diakonie na Slovensku odohralo v priestoroch Slovenského Komorného divadla v Martine v sobotu 24. 9. 2011.

Pripomenuli sme si nielen dvadsať rokov diakonie na Slovensku, ale aj dlhoročnú prácu slúžiacich sestier a bratov, pôsobiacich v oblasti diakonie, ktorým boli slávnostne odovzdané strieborné odznaky ED a diplom. Stretnutie zorganizovala Evanjelická diakonia a hosťami boli okrem ocenených jednotlivcov aj biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda, riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku (ďalej ED) Ján Huba, predsedkyňa Správnej rady ED Jana Tomašovičová či predseda Správnej rady Strediska evanjelickej diakonie (ďalej SED) Sučany Miloš Bella.

Po privítaní hostí predniesla riaditeľka SED Sučany Lenka Taškárová správu o činnosti strediska, v kontexte dvadsaťročného jubilea ED. SED Sučany, ktoré poskytuje sociálne služby už 5 rokov, okrem toho zriadilo v spolupráci s Ústredím ED sklad humanitárnej pomoci a pobočku Banky kompenzačných pomôcok pre stredné Slovensko. Vyzdvihla aj dobré vzťahy SED s mestami Martin a Vrútky. Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi nimi „podporila dôveru občanov okresu Martin tým, že si môžu sami zvoliť miesto, kde chcú stráviť jeseň svojho života,“ dodala pani Taškárová.

O význame personálu pri rozvoji Evanjelickej diakonie hovoril riaditeľ ED Ján Huba. Brat riaditeľ pripomenul službu prvých biblických diakonov, ktorí boli „plní ducha a múdrosti... osvedčení vo viere“ (Sk 6). Poukázal preto na potrebu nemyslieť iba na budovy a materiál, ale predovšetkým na ľudí – na tých, ktorým je diakonická služba poskytovaná, ako aj na tých, ktorí túto službu denne uskutočňujú. Vtedy môže byť diakonia „našou misiou a posolstvom evanjelia pre iných skrze praktickú službu“. Riaditeľ neopomenul ani budúce ciele ED. Medzi nimi snahu riešiť problémy rôznych skupín obyvateľstva, zlepšovať kvalitu prostredia diakonických zariadení a poskytovaných služieb či kvalifikáciu a motiváciu personálu.

Ján Huba v snahe priblížiť dvadsaťročný vývoj diakonickej služby na Slovensku uviedol, že na začiatku „nebolo na čom budovať“. Po páde predošlého režimu musela služba núdznym začať prakticky odznova. Dnes Evanjelická diakonia na Slovensku poskytuje vo svojich strediskách hlavne sociálne služby, ale aj služby v oblasti humanity, rozvojovej pomoci, dobrovoľníctve a vzdelávania.

Odovzdávanie ocenení bolo vyvrcholením programu sobotného dopoludnia. Ocenení štrnásti zamestnanci stredísk a Ústredia ED si z rúk brata biskupa ZD Milana Krivdu a riaditeľa ED Jána Hubu prevzali ocenenie – strieborný odznak Evanjelickej diakonie a diplom. Kríž a koruna - symboly diakonie, im budú pripomínať vďaku za ich cennú a obetavú službu. Diakon - služobník dobrovoľne berie na seba kríž ostatných. Aj tento fakt, okrem konkrétne poskytovanej služby a pomoci blížnym, podčiarkuje význam diakonickej služby a jej prínos pre celú spoločnosť.

V záverečnom príhovore brat biskup ZD Milan Krivda nadviazal na slová riaditeľa ED o význame a potrebe diakonickej služby. Pripomenul možnosť nadviazať na diakonickú prácu z medzivojnového obdobia, ktorá bola činná a hodnotná. Diakonia však aj dnes ostáva „predĺženou rukou Krista, lebo pomáha biednym v ich najväčšej potrebe,“ povedal. Príhovor uzavrel modlitbou a poďakovaním za všetkých, ktorí denne a ochotne slúžia v Evanjelickej diakonii.

Hedwiga Hennelová, Centrum kresťanského vzdelávania v Martine | 3.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart