Novoročné stretnutie Evanjelickej diakonie

Na začiatku občianskeho roka sa stalo tradíciou, že najvyšší predstaviteľ ECAV na Slovensku generálny biskup M. Klátik navštívi Ústredie Evanjelickej diakonie (ED).

Návšteva brata biskupa sa konala 2. februára 2011, pri ktorej pozdravil zamestnancov Ústredia ED Božím slovom na text Mt 5, 16: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Sme nositeľmi nie nášho svetla, ale svetla Pána Ježiša. Tým, že sme pokrstení v meno Ježiša Krista, vložení sme do Jeho svetla. Písmo nehovorí, že máme byť nositeľmi svetla, ale že ním sme! V Jeho svetle je milosť odpustenia. Keď sme v Ňom, v Jeho svetle, tak sme v Jeho milosti. Ak sme nositeľmi svetla, naše svetlo nemôže byť skryté – všetci nás pozorujú, aké svedectvo vydávame... Po modlitbe brat biskup udelil požehnanie prítomným zamestnancom Ústredia ED.

V neformálnej debate sa brat generálny biskup oboznámil s plánmi a cieľmi ED, ktoré budú tento rok zamerané na 20. výročie ED. Pri realizácii plánu činnosti prisľúbil svoju pomoc.

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a riaditeľ ED Ján Huba si na záver popriali hojnosť Božieho požehnania a radosť v každodennosti, aby ich práca bola naďalej poslaním.

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 8.2.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart