Konferencia k 25. výročiu založenia školy pre hluchoslepých v Červenici

Pri príležitosti 25. výročia založenia Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici sa 6. – 7. októbra 2017 v Herľanoch uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému „Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou“.

Konferenciu pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku usporiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Stredisko Evanjelickej diakonie SVETLO, Evanjelická spojená škola internátna v Červenici, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Na konferencii sa zúčastnili prednášajúci nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Nemecka a Rumunska. Význam, ako aj slávnostný ráz konferencii dodala prítomnosť vzácnych hostí – generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., a generálneho dozorcu doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc. Zhromaždenie prišiel pozdraviť aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Peter Krajňák a zastupujúci riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA, LLM.

Prvý blok prednášok otvoril generálny biskup ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., príspevkom o poslaní cirkvi v službe osôb s postihnutím. Medicínskou stránkou hluchoslepoty sa vo svojej prednáške zaoberal generálny dozorca ECAV doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc. Odpovede na otázku „Quo vadis vzdelávanie a výskum v oblasti pedagogiky hluchoslepých? nachádzala v prednáške prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., pedagogička z Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. S príspevkom Rozvoj komunikačnej schopnosti u osôb s hluchoslepotou vystúpila pedagogička z Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici Mgr. Jana Angušová. Riaditeľ školy PaedDr. Miloš Kollár, PhD., na úvod jej príspevku v krátkosti zhrnul históriu a súčasné usporiadanie a fungovanie Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici. Dopoludňajší blok príhovorom ukončil Martin Michaelis, predseda Združenia evanjelických duchovných v Nemecku.

V úvode popoludňajšej časti programu predstavila činnosti Evanjelickej diakonie v Rumunsku pani Cristina Danciu. O výsledkoch dlhodobej činnosti v oblasti muzikoterapeutickej práce s klientmi s hluchoslepotou informovala Mgr. Ľubica Köverová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Klub přátel červenobíle hole v Prahe a jeho činnosť v oblasti socializácie a aktivizácie osôb s hluchoslepotou v rámci voľnočasových aktivít predstavila dobrovoľníčka Bc. Beata Adamcová. Determinantmi špeciálno-pedagogickej starostlivosti o postihnutých hluchoslepotou sa vo svojej prednáške zaoberala Mgr. Viera Imrichová zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Záverečným príspevkom o úspechoch v oblasti zavádzania piktogramov pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením vedeckú časť konferencie uzavrel riaditeľ Spojenej školy internátnej Pavla Sabadoša v Prešove Mgr. Peter Borovský.

Prvý deň konferencie bol ukončený slávnostným večerom, ktorý usporiadala ESŠI a SED Svetlo v Červenici pri príležitosti 25. výročia založenia EŠZŠ pre hluchoslepých internátnej v Červenici. V rámci programu vystúpil zborový spevokol Cirkevného zboru ECAV Opiná a folklórny súbor Tuhrinčanka. Druhý deň konferencie mali účastníci možnosť spoznať aj prírodné krásy okolia Červenice a zúčastnili sa na exkurzii v Opálových baniach. Následne sa presunuli do školy v Červenici, kde mali možnosť vidieť exteriér aj interiér školy, ako i výchovnú činnosť v školskom internáte.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. Množstvom a kvalitou prednášok, organizáciou, účasťou odborníkov a duchovných predstaviteľov dosiahla vysokú úroveň a naplnila očakávania pre obohatenie zúčastnených v odbornej, ale aj duchovnej rovine.

„... ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom...“ Micheáš 7, 8

Foto: Ján Hučík, Radoslav Grega

Ľudmila Gregová, EŠZŠ v Červenici | 18.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart