Generálny biskup na Ústredí ED

V stredu 18. februára 2015 navštívil generálny biskup Miloš Klátik Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v jeho priestoroch na Palisádach 46, kde mal pobožnosť pre pracovníkov ED. Po pobožnosti nasledovali rozhovory.

Brat generálny biskup oslovil pracovníkov Ústredia ED vo svojej kázni, ktorú mal práve na úvod pôstneho obdobia. Pripomenul, že počas tohto obdobia, no nielen počas neho, ide predovšetkým o to, aby sme na svojej životnej ceste stále kráčali s Pánom Ježišom. Brat generálny biskup zdôraznil, že aj keď je to niekedy ťažké a v niektorých problémových situáciách sa nám to nezdá, no Pán Boh nám vždy dáva len taký kríž, aby sme ho dokázali uniesť a aby sme sa pod jeho ťarchou duchovne zdokonaľovali a rástli. „Nedajme sa premôcť pokúšaním diabla a hriechu, vezmime svoj kríž a nasledujme Pána Ježiša,“ povedal na záver.

Po zaspievaní piesne č. 103 Ó, Ježiši, Kráľu tichý a po požehnaní jednotliví pracovníci Ústredia ED informovali brata generálneho biskupa o činnosti referátov ED, za ktoré sú zodpovední. Hovorili o snahe čo najviac vychádzať v ústrety tým, ktorí ich pomoc potrebujú, či už v Strediskách Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, ktoré spravujú, alebo na požiadanie aj v jednotlivých cirkevných zboroch.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.2.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart