Študijné dni Trojpartnerstva venované ED

V dňoch 13. – 15. októbra 2011 sa v účelovom zariadení ECAV na Slovensku Agapé vo Sv. Jure konali Študijné dni Trojpartnerstva, v ktorom sú zastúpené Ev. krajinská cirkev vo Württembersku, Ev. luteránska cirkev stredného Nemecka a ECAV na Slovensku, ktoré sa schádzajú v pravidelných intervaloch.

Študijné dni sú už tradične venované aktuálnym témam, spoločným pre všetky zúčastnené cirkvi. Hlavnou témou dnešných dní je 20. výročie znovuobnovenia Evanjelickej diakonie (ED) ECAV na Slovensku.

Po oficiálnom otvorení Študijných dní riaditeľom Evanjelickej diakonie na Slovensku Jánom Hubom a generálnym biskupom ECAV na Slovensku Milošom Klátikom sa začala pracovná diskusia. Hlavnou témou prvého dňa boli: Štruktúra diakonie a cirkvi v jednotlivých partnerských krajinách a ich vzájomné väzby. Pán generálny biskup Miloš Klátik venoval svoj príspevok vzťahu diakonie a cirkvi v historickom a súčasnom kontexte. Svoje príspevky predniesli aj predstavitelia diakonie EKMD Detlef Harland a Johannes Flothov z ELKW.
Nosnou osou bolo porovnanie a previazanie štruktúr diakonie a cirkvi v jednotlivých krajinách. Otvorili sa otázky postavenia v štruktúre a hierarchii, ako aj vzájomného fungovania cirkvi a diakonie. Prejavili sa určité rozdiely v štruktúre a fungovaní diakonie v jednotlivých krajinách, ale zároveň je zrejmé, že napriek rozdielom v štruktúre je diakonia v každom prípade predovšetkým sociálna služba evanjelickej cirkvi. Diakonia je chápaná ako súčasť cirkevnej práce. Napriek tomu je samostatná, rovnocenná a vzájomne spolupracujúca s cirkvou a cirkevným zborom.
Prvý deň študijných dní bol ukončený večernou pobožnosťou vo Svätom Jure pod vedením pána generálneho biskupa Miloša Klátika.

Druhý deň študijných dní moderoval biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Téma bola zameraná na poslanie diakonie v kontexte praktickej služby blížnym a jej podobách. V doobedňajších hodinách bola predstavená praktická služba diakonie v zariadeniach na Slovensku a v Nemecku. Za Slovensko s referátom vystúpila Zuzana Kolárovská, ktorá bola prvou riaditeľkou ED. Referenti diakonickej práce v cirkvi poukazovali na možnosti, ktoré by mohli slúžiť k efektívnejšiemu napĺňaniu potrieb klientov v zariadeniach, zvyšovaniu štandardov kvality poskytovaných služieb, k medzigeneračnej solidarite a v neposlednom rade pomoci k svojpomoci, aj v oblasti sociálnej práce so seniormi.

V poobedňajších hodinách sa účastníci presunuli na prehliadku novovznikajúceho diakonického zariadenia pre seniorov v Bratislave. Zmyslom tejto exkurzie bolo poukázať na proces práce Evanjelickej diakonie ECAV, kde sa teoretické a praktické skúsenosti dostávajú do konkrétnej podoby v spolupráci s miestnym cirkevným zborom. V rámci prehliadky nových priestorov sa v kaplnke zariadenia konala poobedňajšia pobožnosť, ktorou sa ukončilo piatkové pracovné stretnutie.

Záverečný deň podujatia moderoval biskup Západného dištriktu Milan Krivda. Zástupcovia partnerov referovali o aktuálnych formách diakonickej práce, a to po právnej, ekonomickej, personálnej a organizačnej stránke, ako aj o jej perspektívach. Hovorili aj o diakonickej spolupráci v rámci Trojpartnerstva.

Záverom:
Evanjelická diakonia ponúka svoju pomoc všade tam, kde ľudia pomoc potrebujú, a to je hlavným poslaním jej služby. Prínosom týchto dní bola otvorená diskusia cirkvi a diakonie, hľadanie možností spolupráce a napĺňania propria diakonickej činnosti a poslania cirkvi v praxi.

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 17.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart