15 rokov služby košeckej diakonie

V nedeľu Vďakyvzdania za úrody zeme 21. októbra 2018 sa slová zakladateľa bavorskej diakonie, ev. kňaza Wilhelma Löheho, stali mottom 15. jubilea Evanjelickej diakonie v Košeci:

„Čo chcem? Chcem slúžiť. Komu chcem slúžiť? Pánovi v Jeho biednych a opustených. Čo je mojou odmenou? Neslúžim pre odmenu a pre vďaku, ale z vďaky a z lásky. Mojou odmenou je, že smiem slúžiť.“

Veriaci z CZ ECAV Považská Bystrica sa spolu s vedením a personálom zo Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci zhromaždili do považskobystrického evanjelického kostola na slávnostné služby Božie, v rámci ktorých bol uvedený do úradu nový zborový dozorca CZ ECAV Považská Bystrica br. Peter Kedro.

Zborová poddozorkyňa Ľubica Juríčková v úvode slávnostných služieb Božích privítala vzácnych hostí: vznešeného brata seniora TUS Mariána Kaňucha, ďalších bratov farárov z ECAV, predstaviteľov Ústredia Evanjelickej diakonie z Bratislavy v osobách Jána Gaspera, Jany Gasperovej a Szilvie Buzalovej, hostí zo štátnej správy a miestnej samosprávy na čele s primátorom mesta Považská Bystrica Karolom Janasom, starostom obce Košeca Radomírom Brtáňom s poslancami, spolupracovníkov a sponzorov diakonie. Celé služby Božie sa niesli v znamení vďaky za Božiu milosť, vznešené dielo, ktoré Pán Boh počas pätnástich rokov prevádzky SED Košeca požehnával. Slávnostný kazateľ, vznešený brat senior Marián Kaňuch, založil kázeň slova Božieho na text: "Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. " (L 4,16) Vo svojej zvesti zdôraznil význam chrámu v našom živote s dôrazom na budovanie chrámu v našich srdciach. Ak túžime po duchovnom raste a napredovaní zboru, musíme sa meniť. Musíme meniť naše srdcia, lebo len zmenení ľudia prinášajú zmenu. Svojou účasťou a aktivitou v spoločenstve veriacich môže byť každý jeden súčasťou niečoho väčšieho.

Po zvesti Božieho slova nasledoval sólo spev Terézie Janekovej s organovým sprievodom miestnej kantorky sestry Jaroslavy Polákovej hymnickej piesne SED Košeca – Tisíce svetov, ktorú krátko pred svojou smrťou zložil už zvečnený ev. kňaz – básnik Milan Kraus, dožívajúci jeseň života so svojou manželkou práve v SED Košeca. Následne br. senior TUS Marian Kaňuch uviedol do úradu nového zborového dozorcu CZ ECAV Považská Bystrica br. Petra Kedru, človeka osvedčeného, hlboko veriaceho, obetavého a nezištne slúžiaceho v CZ, diakonii, ba i celej cirkvi zapísaného hlavne v projekte Vyšívaná história cirkvi k 500. výročiu reformácie.

Nasledovali slová vďaky správcu SED Košeca Ľubomíra Marcinu pracovníkom košeckej diakonie za ich každodennú poctivú prácu počas 15 rokov a vyprosoval múdre vedenie a Božie požehnanie do ďalších rokov služby v SED Košeca. Starosta obce Košeca Radomír Brtáň zhodnotil pätnásť rokov činnosti SED Košeca.

Ako v príhovore uviedol riaditeľ Ústredia Evanjelickej diakonie, dnes je toto sociálne účelové zariadenie ECAV na Slovensku - najväčšie v sieti Evanjelickej diakonie a spĺňa všetky požadované parametre, ba až nadštandardy. O kvalite a poskytovaní sociálnych služieb v tomto zariadení svedčí aj stopercentná obsadenosť a takmer každodenný dopyt nových – potenciálnych klientov či ľudí hlásiacich sa do zamestnania. Stredisko je vnímané okolím ako bezkonkurenčné a veľmi dobre známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, či za oceánom. Kapacita zariadenia je 70 lôžok prevažne v jednoposteľových izbách so sociálnym zariadením, rehabilitáciou, vlastnou kuchyňou, práčovňou, solar systémom, ambulanciou pre lekára, spoločenskými priestormi a neposlednej miere kaplnkou, kde už 15 rokov zaznieva Božie slovo a prisluhuje sa Večera Pánova. Kolektív 45 odborne spôsobilých pracovníkov a mnohých dobrovoľníkov sa svojou obetavou službou stará prevažne o ťažko zdravotne postihnutých klientov. Doposiaľ v SED Košeca bolo dôstojne a príkladne zaopatrených 479 klientov. Za 15-ročnú nezištnú, obetavú službu poďakoval a vyzdvihol príkladnú spoluprácu nielen s CZ ECAV Považská Bystrica primátor mesta Karol Janas. Slávnostnú atmosféru služieb Božích obohatilo vystúpenie folklórnej skupiny z Mestečka pod vedením Martina Melišíka, sen. poddozorcu. Ofera zo služieb Božích, na ktorých sa zúčastnilo okolo 250 veriacich v sume takmer 400 eur poslúži na nové ústredné kúrenie v kostole, ktoré k uvedenej nedeli bolo spustené do prevádzky. Po skončení služieb Božích sa v zborových priestoroch konalo pohostenie, ktoré s láskou pripravili ochotné sestry z CZ, kde sa pokračovalo v príjemnej atmosfére v družných rozhovoroch.

Veríme, že tak, ako Pán Boh viedol a požehnával obetavú službu v SED Košeca počas celých pätnástich rokov, aj naďalej bude prítomný so svojou žehnajúcou rukou, aby pri všetkých obetiach, práci a službe bol oslávený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, v zmysle slov apoštola Pavla Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“

Ľubomír Marcina, správca SED  | 29.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart