Zlatá konfirmácia v Prietrži

V 16. nedeľu po Svätej Trojici 16. septembra 2018 sa konala v CZ Prietrž spomienka na konfirmáciu spred 50 – 51 rokov. Vtedy pod vedením pána farára Štefana Švancaru – v septembri uplynulo 10 rokov od jeho smrti – 36 konfirmandov vyznávalo vieru v Trojjediného Pána Boha.

Na zlatej konfirmácii, ktorá sa v prietržskom zbore už tradične koná každé dva roky, sa zúčastnilo 17 jubilujúcich konfirmandov. Do chrámu Božieho vchádzali tak ako pred rokmi spolu s pánom farárom. Pred nimi išli so sestrou dozorkyňou katechumeni v prietržských krojoch. Kázeň brata farára Pavla Štefeka bola založená na textu z Evanjelia podľa Jána 3, 16 a z Listu Rímskym 8, 31b – 39. Po vyhlásení za zlatých konfirmandov im brat farár odovzdal pamätný list s osobným požehnaním a budúci konfirmandi odovzdávali kvety.

Tejto slávnostnej chvíle sa, žiaľ, nedožilo 8 bratov a sestier, ktorým bola venovaná chvíľka ticha a pieseň č. 692 Spočívajte už v pokoji. Jubilujúcim konfirmandom sa prihovorila a zablahoželala sestra dozorkyňa Zora Rýzková. Pripomenula im, že si treba s úctou a vďakou spomínať na svojich rodičov a starých rodičov, ktorí sa podieľali na ich výchove a duchovnom raste. Zlatí konfirmandi potom spoločne pristúpili k Večeri Pánovej. Za jubilantov sa prihovorila a poďakovala sestra Vlasta Križanová. Po službách Božích si ešte zaspomínali pri spoločnom obede.

Zora Rýzková, zborová dozorkyňa | 10.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart