Z kázňových prípraviek ZD ECAV

Aj tento rok mali duchovní, ktorí slúžia v cirkevných zboroch, v cirkevných školách na území Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ako aj duchovní na dôchodku možnosť zúčastniť sa na seminári Kázňové prípravky.

Témy sa týkali prichádzajúceho adventu, vianočných sviatkov a Nového roku. Seminár sa konal v piatok 23. novembra 2012 už klasicky v CZ Klenovec a zúčastnilo sa na ňom 25 duchovných. Niektorí účastníci využili možnosť pricestovať do Klenovca už vo štvrtok a prenocovať v Mládežníckom centre, čím rozšírili obsah a rozsah seminára aj o príjemné spoločenstvo a spoločné debaty.

Na úvod domáci brat farár a senior Rimavského seniorátu Mgr. Dušan German privítal brata generálneho biskupa Miloša Klátika a brata dištriktuálneho biskupa Milana Krivdu. Účastníkov seminára privítal dôstojný brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda a seminár otvoril modlitbou. Potom už dostali slovo prednášatelia: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., docentka na Katedre Starej zmluvy EBF UK v Bratislave a zborová farárka CZ Modra-Kráľová, a ThMgr. Ján Rajtók, zborový farár CZ Lučenec. Obaja prednášajúci nás svojimi príspevkami inšpirovali. Prezentovali niekoľko biblických textov, ktorých výklad je možné ponúknuť poslucháčom počas nadchádzajúcich nedieľ a sviatkov.

Verím, že toto podujatie bude pokračovať aj v nasledujúcom roku, veď inšpirácia pre všetkých, ktorí stoja v službe Pánovi, a príjemné stretnutia s kolegami sú vždy obohatením a povzbudením.

Poďakovanie patrí domácemu cirkevnému zboru, bratovi seniorovi a sestrám a bratom, ktorí sa pričinili o bezproblémový priebeh kázňových prípraviek.

Eva Germanová, námestná farárka, Bratislava-Prievoz | 29.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart