V Uderinej spomínali na Júliusa Bodnára

Uderinskí evanjelici a rodáci prežívali v 4. nedeľu po Svätej Trojici 28. 6. 2015 dve vzácne príležitosti na slávnostných službách Božích, kde si pripomenuli 175. výročie pamiatky posvätenia chrámu, ako aj 145. výročie narodenia a 80. výročie úmrtia rodáka Júliusa Bodnára.

Július Bodnár, evanjelický kňaz, profesor histórie Teologickej vysokej školy ev. a. v. cirkvi v Bratislave a jej prvý dekan, sa narodil v Uderinej v roku 1870 v učiteľskej rodine. Základné vzdelanie získal v Uderinej. Za kňaza bol vysvätený v roku 1895 v Piliši pri Budapešti. Hoci v Uderinej ako kňaz nepôsobil, na svoju rodnú obec s láskou spomínal, o čom svedčí aj jeho literárna tvorba.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili hostia: biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivka s manželkou Mgr. Martinou Krivdovou, evanjelickou farárkou, senior Novohradského seniorátu Mgr. Ivan Mucha, domáca zborová farárka Mgr. Dana Murínová, vnučka Júliusa Bodnára Elena Matejčíková, pravnuk Júliusa Bodnára Ing. Peter Matejčík, CSc., PhDr. Jarmila Slezáčková a ďalší. Všetkých prítomných privítal zborový poddozorca.

Slávnostným kazateľom bol biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda, ktorý vo svojej kázni pripomenul históriu kostola v Uderinej, poukázal na význam chrámu Božieho ako miesta duchovnej obnovy a vnútorného stíšenia, kde sa zvestuje slovo Božie. O Júliusovi Bodnárovi a jeho životnej ceste prítomným predniesla PhDr. Jarmila Slezáčková, ktorá je autorkou diela "Naši národní dejatelia".

Potomkovia Júliusa Bodnára, ktorí v Uderinej nežijú, si pri tejto príležitosti uctili pamiatku jeho matky pri hrobe na miestnom cintoríne, položili veniec k pamätnej tabuli Júliusa Bodnára na budove Zborového domu v Uderinej, ktorá bola v minulosti evanjelickou školou, v ktorej sa narodil, a prispeli milodarom v hodnote 200 € na opravu chrámu Božieho.

Do príprav slávnosti posvätenia chrámu Božieho a výročia úmrtia brata farára Júliusa Bodnára sa zapojili nielen kurátorka, presbyteri a evanjelici z Uderinej, ale aj evanjelici z matkocirkvi v Lovinobani, ako aj rodáci z Uderinej, ktorým touto cestou chceme poďakovať.

Hoci je Uderiná len maládedinka, spoločným úsilím všetkých zainteresovaných sa podarilo pripraviť slávnosť, z ktorej si všetci prítomní so sebou odniesli hlboké a krásne zážitky.

Zlatica Mániková, zborová presbyterka, CZ ECAV Uderiná | 3.7.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart