V Dačovom Lome porastú stromy reformácie

V Cirkevnom zbore ECAV Dačov Lom zažili 28. júna výnimočnú udalosť. Na službách Božích zvestoval slovo Božie na základe pozvania námestného farára Juraja Macku generálny duchovný plk. Marian Bodolló. Po službách Božích zasadili tri stromy reformácie.

Brat generálny duchovný v kázni upriamil pozornosť na apoštola Pavla, ktorý pri svojom obrátení dostal posolstvo z neba: Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. (Sk 9, 6b) Zhromaždenie vyzval k nasledovaniu Pána Ježiša, ako aj našich významných dejateľov: Dérera, Víznera i Pilárika.

Po službách Božích generálny duchovný spolu s domácim bratom farárom, ako i s miestnym zborom bratov a sestier zasadili v areáli Božieho chrámu tri tisy k 500. výročiu reformácie (1517). Stromčeky boli zároveň symbolicky venované významným dejateľom a tvorcom histórie cirkevného zboru v obci: prvý strom Júliusovi Dérerovi, druhý strom Otovi Víznerovi a tretí strom Jánovi Slávikovi a Pavlovi Dacsovi, poslednému z rodu Dacsovcov.

Program pokračoval do večera slávnostným posedením v spoločenskej miestnosti cirkevného zboru v kruhu tých najvernejších. Brat generálny duchovný vo svojom záverečnom príhovore poďakoval za vrelé privítanie, pohostenie, úžasnú atmosféru, ktorá panovala počas celého dňa, a prisľúbil, že sa určite v skorej budúcnosti ešte uvidíme.

Peter Bornstein, Dačov Lom | 2.7.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart