V Brezovej k 600. výročiu upálenia Jana Husa

Pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Majstra Jana Husa a pri 93. výročí odhalenia Husovho pomníka v Brezovej pod Bradlom, ktorý je jediným Husovým pomníkom na Slovensku, sa v Brezovej pod Bradlom uskutočnilo niekoľko podujatí.

V piatok 3. 7. 2015 sa konal seminár venovaný publikácii Mučeník pravdy Kristovej, vydanej pri tejto príležitosti. Po privítaní domácou sestrou farárkou Líviou Lichancovou a primátorkou mesta Evou Ušiakovou seminár duchovným slovom a modlitbou otvoril brat biskup ZD Milan Krivda. Vypočuli sme si referáty brezovských historikov Petra Uhlíka, Matúša Valihoru, riaditeľky Múzea T. G. Masaryka v Hodoníne Ireny Chovančíkovej a pravoslávneho brata farára Mareka Kundisa. Prítomných pozdravil aj brat biskup Cirkvi československej husitskej Jan Hradil. Po diskusii seminár ukončil brat senior MYS Miroslav Hvožďara.

V nedeľu dopoludnia sa viacerí veriaci z cirkevného zboru zúčastnili na službách Božích na hrade Branč. Poobede sme sa stretli na slávnostnom uvedení publikácie Mučeník pravdy Kristovej. Sestra farárka poďakovala všetkým autorom, ktorí prácu vykonali bez nároku na honorár. Urobili tak s láskou k Trojjedinému Pánu Bohu a s túžbou upriamiť i cez toto dielo pozornosť na život muža viery, predreformátora Majstra Jana Husa. Brat biskup ZD Milan Krivda modlitbou uviedol publikáciu do života. Prítomným sa prihovoril Mgr. Peter Macho, PhD., z Historického ústavu SAV.

Podujatie pokračovalo divadelným predstavením hry Júliusa Barča-Ivana „Pevec Boží“ o živote Juraja Tranovského v podaní Spišského divadla zo Spišskej Novej Vsi.

Spomienka sa skončila večernými službami Božími pri pomníku Majstra Jana Husa v Husovom parku, kde všetkých privítala a s históriou pomníka oboznámila sestra zborová dozorkyňa Jana Bôžiková. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat biskup ZD Milan Krivda. V rámci spomienky bol posadený Strom reformácie, vystúpil mužský i ženský spevokol domáceho cirkevného zboru pod vedením brata Vladimíra Húsku a vypočuli sme si básne v podaní sestier Radky Lážekovej a Alenky Čiernej. Na spomienke sa zúčastnil biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarska János Szemerei.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie, ktoré sme mohli prijať, za ochotných a obetavých veriacich, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto podujatia. Prosíme o to, aby sme boli verní Božej pravde, nebáli sa ani prekážok a bolesti a v každom čase dôverovali Pánu Bohu.

Foto: Ján Mikulčík

Viac fotografií si môžete pozrieť nawww.zdecav.sk.

Lívia Lichancová, zborová farárka, CZ ECAV Brezová pod Bradlom | 10.7.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart