Uvedenie presbyterov v Malej Čalomiji

Počas služieb Božích na 4. nedeľu po Veľkej noci − Cantate (Spievajte) boli v CZ Malá Čalomija slávnostné uvedení do úradu dvaja noví presbyteri: Jaroslav Čika a Ján Šimko, ktorí zároveň zložili slávnostný sľub.

Služby Božie začala naša sestra farárka Soňa Pichnarčíková piesňou „Len Tebe a nie nám patrí sláva“ a následne úvodným predspevom „Ó, Ježiši, Tvoje vzkriesenie“. Za kázňový text si zvolila text z 1Kor 1, 25 − 27. „Dnes sme prichádzali do chrámov, aby sme spievali. Spievali Bohu. A to je neraz pre iných bláznovstvo. No čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil. Nezabúdajme, že naša evanjelická cirkev je cirkvou spevavou, nehovoriac o našich predkoch, ktorí v domácnostiach i mimo nich spievali práve z toho známeho Tranoscia. Práve v tých piesňach bol a je ten život. V nich vyjadrujeme naše myšlienky, hlbinu srdca, prosby. Ako hovoril aj Juraj Tranovský: Kto spieva, dvakrát sa modlí. Téma dnešnej nedele je Zasľúbenie Ducha Svätého. Spoločne prosme o dar Ducha Svätého, ktorý ako Tešiteľ nemešká, ale priznáva sa i k tebe a počuje ťa, keď spievaš, v tichosti i hlasne!“

Po zvesti slova Božieho, zaspievajúc verše piesne „Ó, Duchom Svätým naplň nás“ novozvolení presbyteri brat Jaroslav Čika a brat Ján Šimko pristúpili k oltáru, aby zložili slávnostný sľub. Duchovná pastierka sa im prihovorila biblickým textom z J 20, 26 − 27. Podstatnou myšlienkou jej príhovoru bolo, že tak ako pred týždňom, keď sme boli v chráme zhromaždení, prichádza Kristus opäť do nášho stredu, aby utvrdil našu vieru v Jeho slávne vzkriesenie a v neprestajne konajúcu pomoc, ktorá prichádza zhora. Novým presbyterom zaželala hojnosť Božieho požehnania, sily, múdrosti a dobrej vôle do náročných rokov práce. Nasledoval slávnostný sľub i osobné požehnania po ktorom od sestry farárky v mene Predsedníctva CZ dostali knihu VIERA V KRISTA - ZDROJ MILOSTI - Slovo Božie na každý deň od Martina Luthera so vpísaným biblickým veršom a ružu. Modlitbu uvedených predniesol brat Jaroslav Čika.

Následne pristúpili k oltáru všetci terajší funkcionári a presbyteri pokračujúci v ďalšom volebnom období, ktorí skrze sestru farárku prijali osobné požehnanie, ktoré bolo vpísané do ČESTNÉHO UZNANIA. To vyjadrovalo poďakovanie za dlhoročnú prácu na vinici Pánovej v prospech našej drahej a milovanej Evanjelickej cirkvi a. v., ako i nášho CZ Malá Čalomija. Končiacemu presbyterovi bratovi Jánovi Pohankovi vyjadrila vďačnosť za obetavú dlhoročnú prácu a odovzdala ružu. Pamiatku zosnulých cirkevných funkcionárov a presbyterov, ktorí pre náš zbor vykonávali pomoc v rôznych podobách, sme si sprítomnili chvíľkou ticha.

Po záverečnej liturgii sme spoločne ako cirkev Kristova zaspievali našu evanjelickú hymnu „Hrad prepevný“. Na záver sa funkcionári a presbyteri presunuli do areálu farského dvora na posedenie pod čerešňou, kde bol pripravený prípitok a lahodné občerstvenie od našich šikovných gazdiniek. Bol to deň Pánov, kde sme sa spoločne ako Božie deti posilnili v láske, súdržnosti a úcte.

Aj ako malý CZ túžime bojovať dobrý boj viery a snažiť sa o budovanie cirkevnozborového spoločenstva. Nech Pán Boh požehná našu prácu i duchovný život nášho zboru. Ďakujeme Hospodinovi za Jeho milosti, keď opäť dokázal svoju moc a prejavil, že nám dáva omnoho viac, ako my vieme a dokážeme prosiť.

„Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk, Ty utvrď dielo našich rúk!“ (Ž 90, 17)

Mária Čiková, Malá Čalomija | 5.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart