Strom reformácie vo Veľkých Úľanoch

Počtom neveľký cirkevný zbor Veľké Úľany – Jelka si v nedeľu 7. októbra pripomenul 60. výročie posviacky Evanjelického chrámu Božieho v matkocirkvi Veľké Úľany.

Presídlenecký zbor toto jubileum s vďakou voči Pánu Bohu oslávil slávnostnými službami Božími, kde – podobne ako pri 50. výročí – si zbor pozval za slávnostného kazateľa generálneho biskupa Miloša Klátika.

V liturgickej časti poslúžili domáci námestný farár Štefan Jahelka, zborová farárka zo susedného Sládkovičova Andrea Lukačovská, ako aj seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová. Hrou na organe poslúžil Janko Siroma z Bratislavy a slávnostnú atmosféru obohatil aj zborový spevokol zo Sládkovičova. Medzi vzácnymi hosťami boli aj starosta obce Veľké Úľany František Gőgh a susednej obce Jánovce Ľudovít Dubaň, kde žije početná diaspora tunajších evanjelikov, ako aj predseda MO MS Michal Garaj.
Pri tejto milej príležitosti bol vo farskej záhrade zasadený aj strom reformácie. Na pozvanie starostu obce sa slávnosť ukončila spoločným obedom v miestnom dome služieb.

Štefan Jahelka, zborový farár | 25.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart