Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien NOS 2017

V nedeľu 17. septembra 2017 popoludní sa v Evanjelickom chráme Božom v Dobroči konalo slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu.

Prítomných privítala koordinátorka žien z CZ Dobroč Miroslava Bernátová. Na službách Božích liturgovala Soňa Pichnarčíková z CZ Malá Čalomija. Kázeň na základe textu Kazateľ 3, 1. 10 − 11 mala Júlia Gabčová z Českého Brezova. Vystupoval zborový spevokol; piesne sa spievali so sprievodom klávesov a gitary.

Po službách Božích seniorálna koordinátorka SEŽ Novohradského seniorátu Milica Jozafová predniesla správu o činnosti SEŽ a finančnú správu. Informovala o ďalších plánovaných aktivitách a podujatiach v jubilejnom reformačnom roku a o nových knižných tituloch, ktoré môžu obohatiť stretnutia žien v cirkevných zboroch. Potom privítala vzácnych hostí: PhDr. Danielu Hroncovú-Faklovú a profesora Ondreja Hronca.

Daniela Hroncová-Faklová predstavila svoju knihu „Musel som byť kacírom“ o Konrádovi Cordatovi, ktorý bol celé stáročia na Slovensku takmer neznámy. Zaujímavo priblížila obdobie reformácie, pomery v Európe, osobnosť Konráda Cordata, získavanie informácií a materiálov o ňom. Jej prezentácia zožala veľký úspech už v máji na Medzinárodnom ekumenickom stretnutí v Prahe. V roku 500. výročia reformácie sa kniha úspešne dostáva do povedomia evanjelikov na Slovensku.

Profesor Ondrej Hronec priniesol film o Samovi Tomášikovi a priblížil život tejto, ale aj ďalších evanjelických osobností z Gemera. Pútavo a vtipne rozprával príbehy o nich i zo života. Prežili sme spolu naozaj nezabudnuteľné a požehnané chvíle! Povzbudzujúce slová venoval všetkým prítomným v príhovore aj seniorálny dozorca Ján Dobšinský.

V rozhovoroch všetci mohli pokračovať na fare v Dobroči, kde bolo pripravené občerstvenie. Už tradične členky SEŽ z Veľkého Krtíša ponúkali výrobky z tvorivých dielní. Ženy z Kalinova priniesli gobelín − vyšívanú Lutherovu ružu. Vďaka patrí bratovi farárovi Ivanovi Boženíkovi a celému evanjelickému cirkevnému zboru v Dobroči za milé prijatie. Najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, že nám požehnal také vzácne chvíle s hosťami aj so známymi, ktorí prišli napriek dažďu v hojnom počte z celého seniorátu. Keď sme odchádzali domov, ukázalo sa slnko a nádherná dúha. Veríme, že sa znova stretneme v roku 2018.

Foto: Ľubica Kollárová

Milica Jozafová, seniorálna koordinátorka SEŽ | 22.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart