Spomienková slávnosť na K. Ľ. Semiana

V nedeľu 10. septembra 2017 sa v Ev. a. v. kostole v Turej Lúke konalo celodenné podujatie venované životu a dielu Karola Ľudovíta Semiana, málo známeho, no významného evanjelického kňaza, národovca a školského dekana skalického okresu.

Slávnosť sa konala pri 200. výročí jeho narodenia, ktoré sme si pripomenuli 21. marca tohto roku. Rodák z Hlbokého pôsobil na Myjave ako kaplán, zúčastnil sa Slovenského povstania po boku Jozefa Miloslava Hurbana v meruôsmych rokoch a od roku 1852 až do svojej smrti pôsobil v Turej Lúke, kde je i pochovaný.

Spomienka sa začala službami Božími v turolúckom chráme. Slávnostným kazateľom bol dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ľubomír Batka. Po kázni pozdravil spoločenstvo domáci spevokol piesňou od Kristíny Royovej Slovensko moje. Život Karola Ľudovíta Semiana priblížil Vladimír Gašo krátkym príhovorom. Na záver služieb Božích sa v mene cirkevného zboru poďakovala domáca sestra farárka Iveta Vachulová.

Po skončení služieb Božích sa slávnosť presunula pred budovu fary. Tu bola odhalená pamätná tabuľa s portrétom Karola Ľudovíta Semiana a úryvkom jeho kázne z roku 1871: „Veď my ľudia sme prví urazili Boha a Boh vykonal prvý krok k nášmu zmiereniu. Prvý nám svoju ruku podal, keď svojho jednorodeného Syna poslal. Preto aj my poďme a zmierme sa s blížnym, či on hnev začal a či my.“ Odhalenie pamätnej tabule vykonala spolu s bratom dekanom sestra farárka z CZ ECAV Myjava Monika Černeková, ktorá sa zhromaždeniu najskôr prihovorila.

Popoludňajší program v chráme Božom pútavou formou priblížil život a dielo tohto evanjelického kňaza. V úvode senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara slávnostne uviedol do života publikáciu s názvom ZWESTOŇ, ktorej autorom je absolvent EBF UK v Bratislave Vladimír Gašo.

Nasledoval program slova a hudby, ktorým sprevádzala Katarína Brychtová. Jednotlivé etapy života Karola Ľudovíta Semiana, ktorými moderátorka zúčastnených previedla, boli obohatené prednesom a spevom detí a dospelých nielen domácich viery, ale aj hostí z okolitých cirkevných zborov. Účasťou požehnané stretnutie ukončila svojím slovom domáca sestra farárka Iveta Vachulová.

Vladimír Gašo, CZ ECAV Turá Lúka | 20.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart