Slávnostné vianočné služby Božie z Nového Mesta nad Váhom

Na 1. slávnosť vianočnú v nedeľu 25. 12. 2016 sa v Ev. a. v. kostole v Novom Meste nad Váhom konali slávnostné služby Božie, ktoré v priamom prenose odvysielala RTVS – Slovenská televízia.

Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Liturgovali generálny biskup, domáci zborový farár Ľuboš Ďuračka a zborová kaplánka Katarína Devečková, ktorá prečítala aj Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k vianočným sviatkom.

Brat generálny biskup sa v kázni slova Božieho zamýšľal nad textom zo Žalmu 95, 6 – 7: „Vojdite! Padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom! Lebo On je náš Boh, my ľud Jeho pastvy a ovce Jeho ruky. Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas!“ Na záver kázne zdôraznil: „Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas! – Aj dnes musíme vnímať upozornenie, že náš čas plynie. Aj dnešný deň uplynie do večnosti. Nepremárnime príležitosť, ktorú nám dáva Pán Boh dnes, tak nezostaneme nad svojím životom stáť ako ´kôpka nešťastia´.“

S radostnou skladbou „Čože je to za novinu“ vystúpil na úvod služieb Božích domáci zborový spevokol (dirigovala Anna Malovcová). Do rámca služieb Božích bolo vhodne zakomponované aj vystúpenie zborovej kapely, detí z detskej besiedky pod vedením Kataríny Krasickej a početného Spoločenstva rodín. Na organe hral domáci kantor Pavol Bojnák.

Fotografie: br. Macúch, CZ ECAV Nové Mesto n/V

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart