Slávnostné služby Božie v Hnúšti

V poslednú nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom 21. 1. 2018 sa uskutočnili slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. kostole v Hnúšti. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda.

v rámci služieb Božích si cirkevný zbor pripomenul životné jubileum svojej zborovej farárky, konseniorky Rimavského seniorátu Mgr. Ivety Korenkovej. Brat biskup Krivda svoju kázeň založil na texte o premenení Pána Ježiša Krista na hore. Zdôraznil, že kde sa dvaja alebo traja stretnú v Ježišovom mene, On je uprostred nich. I to, že veľké veci sa nemusia vždy konať tam, kde sa stretne veľa ľudí. Zhrnul aj duchovnú prácu sestry konseniorky v zbore ako zborovej farárky, prácu s deťmi, spevokolom, pastorálnu prácu, prácu s projektmi spojenú s opravou interiéru a exteriéru kostola, zateplením fary, prácu v senioráte, ako i prácu v dištriktuálnom presbyterstve. Liturgiou poslúžili okrem dôstojného brata biskupa aj jeho manželka Mgr. Martina Krivdová a sestra konseniorka Mgr. Iveta Korenková.

Na záver sestre farárke zablahoželali sestry a bratia zo zboru, pán primátor Michal Bagačka a pani riaditeľka kultúrneho strediska. Ďakujeme Pánu Bohu, že sa naša sestra farárka dožila okrúhleho životného jubilea a že s Božou pomocou a požehnaním pracuje na vinici Pánovej.

Viera Sihelská, CZ ECAV Hnúšťa | 30.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart