Slávnosť v CZ Žemberovce

V popoludňajších hodinách v 11. nedeľu po Svätej Trojici 12. 8. 2018 sa v Evanjelickom chráme Božom v Žemberovciach uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia novej zborovej dozorkyne sestry Milady Jakalovej.

Na slávnosť prišli aj naši presbyteri, nedávno uvedení sestrou farárkou Mgr. Janou Laukovou. Tá na začiatku služieb Božích privítala vzácnych hostí: dôstojného brata biskupa ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milana Krivdu s manželkou, vznešenú sestru konseniorku DNS Mgr. Máriu Popičovú, ako aj ostatných prítomných veriacich.

Zvesťou slova Božieho poslúžil brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda. V kázni zdôraznil to, aké dôležité je počúvať slovo Božie, dať sa ním viesť i obohacovať a povzbudzoval nás pre spoločné budovanie zboru.

Po kázni nasledovalo uvedenie do úradu našej zborovej dozorkyne Milady Jakalovej sestrou konseniorkou DNS Mgr. Máriou Popičovou. Bola to dôležitá – emocionálna chvíľa hlavne pre sestru dozorkyňu Jakalovú, ktorá odpovedala pozitívne na potreby cirkevného zboru, na prejavenú dôveru členov cirkevného zboru a prebrala túto funkciu. Vo svojom príhovore sa sestra dozorkyňa poďakovala za preukázanú dôveru a povzbudila nás k tomu, že náš zbor môžeme pozdvihnúť iba v tom prípade, keď budeme jednotní vo viere v Pána Ježiša Krista. slávnostné služby Božie obohatili programom pani Petrášová s deťmi. Atmosféra jednoty bola prehĺbená aj spievaním evanjelickej hzmny „Hrad prepevný“. Po službách Božích sme zotrvali vo vzájomných rozhovoroch vo veľmi príjemnej atmosfére spoločného posedenia pri dobrotách, ktoré pripravili cirkevníci pre túto slávnostnú príležitosť.

Ďakujeme Hospodinovi za tento požehnaný deň vo viere, že sme položili dobré základy pre budúcnosť nášho zboru. Možno zažijeme aj búrky a obrovské vetry, ale vieme, že jedine Pán Ježiš Kristus dokáže upokojiť všetky vody a každý vietor poslúchne Jeho príkaz. Tak aj my sa chceme nechať viesť naším Pánom, ktorý nás privedie do pokojnej zátoky a ochráni pred nebezpečenstvami. Nech znie z našich úst za to chvála Trojjedinému Pánu Bohu odteraz až naveky.

Marta Bieliková, poddozorkyňa, CZ ECAV Žemberovce | 30.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart