Seniorátne stretnutie žien MYS 2017

Ženy Myjavského seniorátu si na svoje každoročné stretnutie vybrali príjemné novembrové nedeľné popoludnie, keď sa zišli v kostole Cirkevného zboru ECAV Senica-Čáčov.

Všetkých prítomných − a neboli tu len ženy, ale aj viacero mužov − privítal zborový dozorca Dušan Macek. Domáca farárka Lenka Sedláčková vykonala úvodnú pobožnosť, ktorá bola obohatená vystúpeniami miestnych detí. Ich program bol skutočne pestrý. Predstavili sa básničkami, spoločnými hudobnými prejavmi, spevom a pripravili si aj zdramatizované poviedky, napríklad o svetielku či o mladom študentovi, ktorému dala životný smer Biblia.

Jadrom stretnutia bola prednáška o manželke Martina Luthera Kataríne von Bora, ktorá sa niesla v znamení textu z Prísloví 31− Chvála súcej ženy. S veľkým citom a zanietením ju podala Mária Hroboňová, farárka z CZ Lučenec. Priblížila život tejto nevšednej a vzácnej ženy od jej mladosti za múrmi kláštora cez jej rodinný život, naplnený láskou a starostlivosťou o početnú rodinu a ďalších svojich blízkych, až po jej skon. Prednáška bola doplnená videoprojekciou, obrázkami zo života Kataríny von Bora a jej rodiny.

Po skončení prednášky sa ženám prihovorila konseniorka MYS Iveta Vachulová, farárka z Turej Lúky, ktorá zároveň poďakovala sestre Hroboňovej za jej pútavé vystúpenie.

Domáci potom predstavili svoj cirkevný zbor, ktorý bol pôvodne súčasťou CZ v Senici. Po osemdesiatich rokoch ich spoločného zväzku došlo v roku 1863 k jeho rozviazaniu a utvoreniu samostatného cirkevného zboru. Súhlas k založeniu evanjelickej a. v. matkocirkvi v Čáčove bol udelený najvyšším cisárskym výnosom Františka Jozefa I. Do Čáčova tento písomný súhlas osobne priniesol a prečítal zhromaždeným evanjelickým veriacim senior Jozef Miloslav Hurban. Čáčov zostal samostatným cirkevným zborom aj po roku 1971, keď sa ich obec stala mestskou časťou Senice. Podrobná história zboru je obsiahnutá v knihe História Evanjelického a. v. cirkevného zboru Senica-Čáčov, vydanej v roku 2015. Jej autorom je brat farár Miroslav Hvožďara st., ktorý v zbore pôsobil v rokoch 2001 − 2016. Autorsky sa na nej podieľal aj mladý čáčovský cirkevník Slavomír Bučák.

Modlitby jednotlivých žien tvorili záver spoločného popoludnia žien Myjavského seniorátu. Potom už nasledovalo len pozvanie na spoločné rozhovory a posedenie do zborovej siene, kde miestne cirkevníčky pripravili bohaté pohostenie. Za celé krásne popoludnie, pripravené s láskou, treba poďakovať všetkým čáčovským cirkevníčkam, na čele s príjemnou, starostlivou a aktívnou farárkou Lenkou Sedláčkovou.

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 30.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart