Reštaurátorský výskum v Drienčanoch

CZ ECAV Drienčany v roku 2016 podal projekt cez Ministerstvo kultúry SR na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie dreveného kazetového stropu v Evanjelickom a. v. kostole v Drienčanoch.

Po schválení projektu bol reštaurátorský výskum realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR cez grantový program „Obnovme si svoj dom“, kde bol podporený sumou 2 000 €, a vďaka 5 %-ému spolufinancovaniu Cirkevným zborom ECAV Drienčany vo výške 190 €. Spracovaný bol Mgr. art. Petrom Gregvorekom a Mgr. art. Miroslavom Janštom.

Drevený kazetový strop na nachádza v kostole z roku 1793. V súčasnosti je strop značne poškodený a dochádza k jeho samovoľnej deštrukcii. Veríme, že sa v budúcnosti po vykonaní tohto výskumu podarí uskutočniť aj samotné reštaurovanie vzácneho kazetového stropu. Najprv však musíme opraviť strešnú krytinu a odkvapové žľaby, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu. Vďaka ministerstvu kultúry na nám už v Drienčanoch podarilo uskutočniť viacero projektov, napr. oprava ohradného múru a oprava Pamätnej fary Pavla Emanuela Dobšinského vo viacerých etapách, kde v súčasnosti vďaka projektu cez MAS Malohont máme zriadenú expozíciu o živote a diele P. E. Dobšinského, ktorá funguje od roku 2014.

Postupne sa nám s Božou pomocou takýmto spôsobom darí obnovovať vzácne kultúrne pamiatky, ktorých je v tomto okolí naozaj veľa.

Štefan Gabčan, zborový farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart