Poďakovanie Pavlovi Čerfeľovi

CZ ECAV Prietrž (Myjavský seniorát) 28. januára 2018 ďakoval za 27-ročné pôsobenie pánu farárovi Mgr. Pavlovi Čerfeľovi, odchádzajúcemu do dôchodku. Zároveň mu blahoželal k 70. narodeninám, ktorých sa dožil 25. januára.

V príhovore mu sestra dozorkyňa Zora Rýzková poďakovala za zvestovanie Božieho slova a prisluhovanie sviatostí a zhrnula jeho aktívnu činnosť.

Pavel Čerfeľ do Prietrže prišiel z CZ Hajdušica z bývalej Juhoslávie na uvoľnenú kňazskú stanicu po p. farárovi Štefanovi Švancarovi 1. septembra 1990. Od začiatku svojich veriacich upútal vzorne pripravenými kázňami na všetky bohoslužobné príležitosti. Pán Boh ho obdaroval výnimočným hlasom. V r. 1994 založil cirkevný spevokol s dvadsiatimi nadšencami. Počas jeho účinkovania v cirkevnom zbore bola postavená nová fara so zborovou miestnosťou. Slávnostne bola posvätená v júni 1996 spolu s jeho inštaláciou za zborového farára. Ďalšie práce sa sústredili na opravu fasády kostola, strechy a kompletnej opravy veže. V roku 2007 sa konalo 100. výročie posviacky chrámu za veľkej účasti veriacich. Pán farár Čerfeľ organizoval mnohé zborové výlety do viacerých cirkevných zborov.

Hlavnú náplň práce kňaza dala sestra dozorkyňa pri poďakovaní aj do matematických čísel: pokrstil 292 detí a 26 dospelých, konfirmoval 285 detí a dospelých, zosobášil 105 manželských párov a na cestu do večnosti vyprevadil 341 bratov a sestier.

V jeho kňazskom povolaní mu bola nápomocná manželka Júlia, ktorá viedla detskú besiedku a spolu sa venovali pokonfirmačnej mládeži.

Slávnostnú rozlúčku umocnil spev spevokolu piesňou Hospodin je môj Pastier.

Na záver mu poďakovali sestra dozorkyňa CZ, sestra kurátorka Darina Blažková z fílie Jablonica, bývalá dozorkyňa Anna Jakábová za osadu Podhorie, členovia spevokolu a pani starostka Dana Blažková Obecného úradu v Prietrži. Po službách Božích sa pripojili k poďakovaniu a gratulácii ostatní prítomní.

Do ďalších rokov prajeme pánu farárovi veľa zdravia, spokojnosti a hojnosť Božieho požehnania.

Zora Rýzková, zborová dozorkyňa | 2.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart