Poďakovanie za úrody v Petržalke

V nedeľu 7. októbra 2018 sa v Ev a. v. kostole konala slávnosť Poďakovania za úrody zeme. Kázňou slova Božieho na nej poslúžil zborový farár z partnerského zboru v Ulme-Böfingene Hans-Jörg Mack.

Do slávnostne vyzdobeného kostola aj tento rok priniesli koše naplnené úrodou z našich záhrad členovia cirkevného zboru, oblečení v krojoch z oblastí, odkiaľ pochádzajú. Po úvodnom slávnostnom príhovore sestry Lýdie Vedejovej koše uložili k oltáru, ktorý zdobili jesenné dekorácie a peceň vzácneho Božieho daru − chlebíka. Nasledovala pieseň Aká si mi krásna, ktorú zaspieval spevokol Laudate pod taktovkou Tomáša Rojčeka.

Sestra farárka Eva Kolesárová privítala domácich viery aj vzácnych hostí z partnerského cirkevného zboru v Ulme-Böfingene Hansa-Jörga Macka s manželkou Susanna, ktorá poslúžila hrou na organe, a so sestrou z ich zboru Iris Haussmann-Berkhli, ktorá Petržalčanom odovzdala pozdrav od bratov sa sestier z Ulmu, kde spevokol Laudate účinkoval pred dvoma rokmi. Po kázni slova Božieho, ktorú mal brat farár Hans-Jörg Mack, nasledovala liturgia k sviatosti Večere Pánovej. Sestra farárka Eva Kolesárová vo svojom príhovore v nadväznosti na slová kázne zdôraznila, že v modlitbe máme Pána Boha nielen prosiť o to, čo potrebujeme, ale predovšetkým Mu nesmieme zabudnúť každodenne ďakovať za všetky dary, ktoré z Jeho milosti dostávame.

Slávnostné chvíle umocnila ďalšia pieseň zborového spevokolu a organová hra sestry S. Mackovej z Ulmu. Po východe z chrámu nasledovalo spoločné fotografovanie pred chrámom na vynovenom schodišti, ktoré bolo dokončené vďaka Pánu Bohu a zborovej finančnej zbierke.

Slávnosť vďaky za úrody zeme pokračovala v zborovom dome pri rozhovoroch a dobrom guláši, ktorý navaril zborový dozorca Ľubomír Synak. Ďakujeme šikovným sestrám za napečené koláče a Lýdii Vedejovej a ďalším sestrám za prekrásnu výzdobu kostola. Naša najväčšia vďaka za požehnané spoločenstvo však patrí Pánu Bohu, Darcovi všetkého, čo máme.

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 15.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart