Pôstne zastavenie v Poltári

V 3. pôstnu nedeľu 4. marca 2018 vo večerných hodinách sa v Evanjelickom chráme Božom v Poltári uskutočnilo pôstne zastavenie pri slove a hudbe. Organové skladby predniesol Janko Siroma.

Prítomných privítala zborová kaplánka Vladimíra Balcová. Predstavila hosťa MgA. Janka Siromu, Ph.D., a v modlitbe vyprosila Božie požehnanie. Pri počúvaní organových skladieb sme mali možnosť na chvíľu sa zastaviť a premýšľať nad posolstvom pôstneho obdobia. Odzneli nielen skladby známych skladateľov, ale aj vlastné improvizácie brata Siromu. V programe účinkovali i dve deti z detskej besiedky: Lea Véghová zarecitovala báseň a Rebeka Henžeľová zaspievala pieseň Kríž je znakom spásy. Prítomní si mohli vypočuť i tri piesne v podaní zborového spevokolu pod vedením Branislava Balcu. Zaspievali piesne: Prichádzam k Tebe, Pokoj je v Bohu a Blízko kríža, medzi ktorými odzneli dve básne od autorky Z. Oravcovej v podaní sestry A. Dováľovej a MUDr. V. Račkovej.

Duchovné zamyslenie odznelo na základe Božieho slova z J 3, 16: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Chcelo nás podnietiť k zamysleniu sa nad významom pôstu a k uvedomeniu si toho, že pôst nás nepozýva len vzdať sa určitých telesných potrieb, ale predovšetkým k tomu, aby sme sa vzdali sami seba, svojich pokleskov a zlyhaní a patrili Tomu, ktorý pre nás urobil už všetko, keď poslal na drevo kríža svojho Syna, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Tešíme sa, že naše pozvanie prijali mnohí, a to nielen z nášho cirkevného zboru, ale aj z iných zborov Novohradského seniorátu. Na záver sa s vďakou voči Pánu Bohu poltárskym chrámom niesol zvučný spev piesne z ES 461 Kiež viac Ťa milujem. Pri východe z chrámu si každý so sebou odniesol povzbudivý biblický citát zo Starej zmluvy. Ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu za jeho vedenie, požehnanie a za rôzne dary, ktoré hojne dáva človeku, aby mu slúžil. Poďakovanie patrí i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pripojili k oslave Božieho mena.

Vladimíra Balcová, zborová kaplánka, CZ Poltár | 7.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart