Opustili nás dvaja horliví dozorcovia

Hneď na začiatku tohto roka, keď si človek kladie mnohé predsavzatia a plány, prijali sme smutnú správu, že Pán života a smrti si povolal k sebe do večnosti dlhoročných zborových dozorcov Pavla Slaninu z CZ ECAV Lišov a Ivana Šimka z CZ ECAV Horné Rykynčice.

Brat dozorca Pavel Slanina sa narodil 31. 7. 1944 v Lišove. Do základnej školy chodil v rodisku a v Hontianskych Moravciach, študoval na Poľnohospodárskom učilišti v Horných Semerovciach. Po jeho skončení nastúpil pracovať na Jednotné roľnícke družstvo v Lišove ako traktorista. Neskôr pracoval ako mechanizátor na miestnom družstve. Počas produktívneho života pôsobil vo viacerých spoločenských organizáciách ako člen Červeného kríža, ako aj Zväzu protifašistických bojovníkov i Jednoty dôchodcov. Taktiež pôsobil vo výbore Urbárskej pozemkovej spoločnosti, ako aj poslanec miestneho zastupiteľstva. Okrem toho šľachtilo ho dobrovoľné viacnásobné darovanie krvi. A keďže mu chrám Boží bol vždy stánkom, v ktorom nachádzal Božie požehnanie, dobrovoľne prijal funkciu dozorcu v Cirkevnom zbore ECAV Lišov, ktorú svedomite a obetavo do posledných dní svojho života vykonával. A tak celý svoj život prežil v rodnej obci, aj keď si ho Pán Boh povolal v Leviciach, kde skonal v nemocnici vo veku 72 rokov.
Na poslednej rozlúčke s bratom dozorcom zvesťou slova Božieho poslúžil vznešený brat konsenior Hontianskeho seniorátu Miroslav Dubek na základe slov Mt 2, 1 – 6. Vzácnu obetavosť zosnulého ocenil slovami: „Pri výstavbe Domu sociálnych služieb v Hontianskych Moravciach brat dozorca ako bagrista odstraňoval zvyšky starej nepotrebnej školy a prial novému projektu – budúcnosti, ktorý slúži mnohým obyvateľom dodnes. Aj preto si ho naša cirkev váži, lebo pracoval pre jej dobro ako v prítomnosti, tak aj v budúcnosti.“ Za obetavú službu zosnulého brata dozorcu sa poďakoval brat poddozorca Martin Hámorský.

Je boľavé, keď takýto človek spomedzi nás odíde, no nemenej bolí, keď si z tejto časnosti Pán Boh k sebe do večnosti v krátkom čase povolá aj ďalšieho nášho dlhoročného brata dozorcu Ivana Šimka z Medovariec, dozorcu Cirkevného zboru ECAV Horné Rykynčice. A tak sme v priebehu jedného týždňa prišli o dvoch obetavých dozorcov, ktorí sa veľmi zaslúžili o rozvoj oboch cirkevných zborov.

Brat dozorca Ivan Šimko sa narodil 5. 1. 1964 v Krupine. Základnú školu navštevoval v rodisku a v Plášťovciach, elektrotechnickú školu absolvoval v Banskej Bystrici. Pracoval v telekomunikáciách i vo firme „Osivo“ vo Zvolene. Odmalička bol vedený k práci s pôdou a od konfirmácie mu cirkev prirástla k srdcu, preto si aj ochotne zastal na čelo cirkevného zboru a prijal v ňom funkciu dozorcu. K láske cirkvi ho viedol najmä starý otec Pavel Tomášik, ktorý tu tiež dlhé roky zastával funkciu zborového poddozorcu.
Zvesťou slova Božieho poslúžil brat farár v. v. Milan Šimko z Devičia, ktorý zastupoval brata konseniora Miroslava Dubeka. Kázal na text Ž 55, 5 a vo zvesti zdôraznil, že brat dozorca, aj keď odchádza spomedzi nás v polovici svojich dní ako 53-ročný, od svojej mladosti bol verný svojmu zboru a vykonával v ňom viaceré funkcie. Za jeho službu sa poďakovala sestra kurátorka Darina Chovanová. Pieseň zaspievala sestra kantorka Milota Paterová.

Obaja bratia boli horliví služobníci pre veci Božie, a preto prosíme Otca nebeského, aby ich horlivosť a obetavosť odmenil korunou večného života.

Dušan Hučka, zborový farár, CZ Terany, administrátor CZ Lišov a CZ Horné Rykynčice | 31.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart