Myjavskí evanjelici s úctou spomínali

Myjavský cirkevný zbor si 19. marca 2017 s úctou spomenul na dvoch významných kňazov, narodených v ten istý deň – Dr. Jozefa Miloslava Hurbana aj turolúckeho farára Karola Ľudovíta Semiana – pri 200. výročí ich narodenia.

Jozefa Miloslava Hurbana vo svojej prednáške v rámci Kresťanskej akadémie po službách Božích v zborovej sieni priblížil aj z menej známeho zorného uhla myjavský farár Dr. Samuel Mišiak. Priblížil Hurbanovo miesto v dejinách Myjavy, ako národného buditeľa a nezlomného bojovníka za práva Slovákov, ale aj ako zakladateľa Seniorálnej pastorálnej konferencie a neskoršieho superintendenta, tiež bojovníka proti únii, ktorá zohrala neslávnu úlohu aj v myjavských dejinách pri vyhnaní staviteľa myjavskej veže farára Pavla Hajnóczyho...

O myjavskom kaplánovi a farárovi v Turej Lúke Karolovi Ľudovítovi Semianovi preniesol fundovanú prednášku poslucháč EBF UK Vladimír Gašo. Na požiadanie môžeme jeho precízne vypracovanú prácu o živote a diele v pohnutých časoch meruôsmych rokov, ale aj vo vtedajších pomeroch v našej cirkvi poslať s autorovým dovolením. Podobne ako Hurban do Hlbokého, aj Semian prišiel do turolúckeho zboru, nachádzajúceho sa vo veľkom morálnom i cirkevnosprávnom úpadku, s upadnutým národným povedomím. Odkaz oboch osobností našich dejín má čo povedať i dnešným generáciám, keď sa mnohí namiesto budovania cirkvi a našich zborov podieľajú na deštrukcii hradieb evanjelického Siona, odvolávajúc sa na svoju pravdu, presadzujúc svoju vôľu, čo zažili s mnohými príkoriami sa boriaci aj obaja kňazi, ktorých dielo nezničila ani zloba sveta, ani „opozície“ z vlastných radov...

Pri zápise do zoznamu UNESCO v Bratislave bol myjavský kňaz Samuel Mišiak v kamži so vzácnou myjavskou čipkou, s ktorou v nedávnej dobe prichádzali ženy do myjavského kostola, najmä na Svätého Ducha. Vďaka Centru tradičnej kultúry na Myjave pri vzácnych príležitostiach ožívajú tieto tradície, čoho svedectvom je aj krst Samuela Konečného 22. apríla t. r. Na fotografii sú všetci účastníci Krstu svätého vrátane nového pokrsteného člena myjavského cirkevného zboru v myjavskom kroji.

Myjavský kroj bol zastúpený aj pri slávnosti pripomienky 50. výročia konfirmácie v tradičnú 1. nedeľu po Veľkej noci, keď v roku 1967 medzi 156 „zlatými konfirmandmi“, ktorých konfirmoval v Pánu zosnulý brat farár Martin Sleziak, bol i jeho syn Martin. Obaja sú spolu s 37 konfirmandmi pri večnom Pánovom stole... Ich pamiatku si uctili predstavitelia cirkevného zboru položením kvetov na hrob brata farára Sleziaka na Dolnom myjavskom cintoríne. S úctou spomíname v duchu slov apoštola: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie...“ (Žid 13, 7)

Nedávno sme si pripomenuli aj obete holokaustu programom v Dome kultúry Samka Dudíka a odhalením pamätnej tabule na mieste bývalej synagógy v centre mesta za prítomnosti p. primátora Myjavy Pavla Halabrína a viacerých hostí aj domácich viery.

Samuel Ján Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 3.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart