Levičania na návšteve v Sliezsku

Evanjelici z CZ ECAV Levice v dňoch 2. – 3. júna 2018 navštívili niekoľko cirkevných zborov Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českej republike.

Je sobota ráno, 2. 6. 2018 a pred evanjelickým kostolom v Leviciach sa schádzame, aby sme sa vydali na ďalšie spoločné poznávanie cirkevných zborov, teraz v Českej republike, na Těšínskom Sliezsku. V modlitbe prosíme Pána Boha, aby nás sprevádzal a ochraňoval na ceste za bratmi a sestrami v ČR, s ktorými veríme, že prežijeme príjemné spoločenstvo.

Po prekročení hraníc prichádzame do mesta Český Těšín, kde nás víta rodák zo Slovenska, pán Milan Pecka. Úsmevne poznamenal, že nás víta v „najväčšom meste“ v Čechách, pretože sa nezmestilo do ČR, lebo je riekou Olše rozdelené na českú a poľskú časť. On spoločne s naším bratom farárom zorganizoval a pripravil program nášho stretnutia.

Prvou našou zastávkou bol evanjelický kostol Na Nivách a Diakonicko-vzdelávacie centrum pastora Vladislava Santariusa. Centrum bolo otvorené pred tromi rokmi a jeho zakladateľom a riaditeľom je syn pastora Santariusa, ktorý nás múzeom sprevádzal. Má tri hlavné časti: archív, knižnicu a čitáreň a múzeum protestantizmu. Múzeum zaznamenáva históriu evanjelickej cirkvi za 100 rokov na Těšínskom Sliezsku. Pre tých, čo sa nezúčastnili výletu, trochu z histórie: V období protireformácie boli v roku 1654 zatvorené všetky evanjelické kostoly na Sliezsku a evanjelici sa tajne schádzali v lesoch, kde bohoslužby vykonávali kočovní kazatelia. O sto rokov neskôr bol postavený Ježišov kostol, jeden zo šiestich kostolov milosti postavený v Sliezsku, na základe zmluvy medzi Habsburgovcami a švédskym kráľom. Vďaka pokrokovým kazateľom bol kostol navštevovaný veriacimi aj zo 100 km vzdialenosti. Po vydaní tolerančného patentu cisárom Jozefom II. v roku 1781 mohli vznikať evanjelické zbory v obciach a stavať sa evanjelické modlitebne. Ďalším medzníkom bolo obdobie po 1.svetovej vojne. Po vzniku československého a poľského štátu patril Ježišov kostol poľskej časti mesta Těšín a na Sliezsku neboli evanjelické kostoly. Po roku 1920 vznikli tri protestantské cirkvi a to Sliezsky seniorát evanjelický v Poľsku, Českobratská cirkev evanjelická a Nemecká evanjelická cirkev. V roku 1923 vláda Československej republiky uznala ako samostatnú augsburskú cirkev v Sliezsku. Vďaka neúnavnej službe a prebudeneckej práce pastora Santariusa bol organizovaný duchovný život na Těšínsku.

Po prezretí týchto priestorov sme boli pozvaní na obed. Obedňajšiu prestávku nám predĺžil výdatný dážď (ktorý domáci privítali, pretože tu nepršalo už dva mesiace), ktorý osviežil horúci vzduch, ale nám ukrojil z času, ktorý sme mali na prehliadku mesta.

Posilnení obedom sme sa vybrali na spomenutú prehliadku, ktorou nás sprevádzal usmiaty brat Pecka. Prešli sme mostom cez rieku Olše do poľskej časti mesta Těšín, okolo Studne troch bratov, miesta založenia mesta Těšín a Záhradou dvoch brehov. Tu sme navštívili spomínaný Ježišov kostol, ktorý je najväčší evanjelický kostol nielen v Poľsku, ale aj v strednej Európe. Jeho históriu nám priblížil historik Martin Gábriš, ktorého výklad nám z poľštiny prekladal diakon oldřichovického zboru Zbyšek Kaleta. Kostol postavili v neskorobarokovom štýle, začali ho stavať v roku 1710, pôvodne bez veže. Dĺžka kostola je 56 metrov, oltár zobrazujúci Svätú večeru má rozmery 17 x 8 metrov, najväčšia píšťala organa má 5 metrov. Kostol pojme 6 500 veriacich a bohoslužieb sa zúčastňuje priemerne 600 veriacich. Súčasťou kostola je aj knižnica, ktorá eviduje 23 000 položiek, medzi nimi aj prvé vydania diel Martina Luthera.

Na organe nám hymnu Hrad prepevný zahral brat Marian Bereni a pieseň Smieť žiť pre Krista sme si spoločne zaspievali v sprievode jeho organovej hry.

Ďalším cieľom našej cesty bola obec Oldřichovice na úpätí Javorového, ktorej územie tvorí hlavnú časť Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. Navštívili sme aj Třanovice, kde sme položili venček k pamätníku Juraja Tranovského, ev. farára a tvorcu duchovných piesní a modlitieb. Jeho najvýznamnejším dielom je kancionál Cithara sanctorum, ktorý sa stal prvým tlačeným evanjelickým spevníkom na Slovensku. Potom sme sa príjemne unavení z celodenného putovania rozdelili do rodín, kde nás srdečne prijali, pohostili a ubytovali.

Nasledujúci deň sme sa prebudili do upršaného rána a naše kroky viedli do kostolíka v Oldřichoviciach. Pôvodne evanjelická škola z roku 1792 prešla rekonštrukciou a poslednými úpravami v r. 2001 – 2004. Dnes poskytuje množstvo priestorov pre bohatú činnosť tohto zboru. Priblížil nám ju pastor farnosti Jiří Chodura. Zbor bol založený v roku 1950 a v súčasnosti vedie v štatistike 1324 veriacich. Pochválil sa nedeľnou besiedkou (účasť 25 detí), aktivitami mládeže, dorastu, výukou náboženstva (94 detí). Priemerná účasť na bohoslužbách je 178 veriacich. Organizujú biblické hodiny, stretnutia mamičiek s deťmi, manželských párov, dôchodcov, modlitebné skupinky, adventné koncerty, službu starším a nemocným (pastoračná služba). Náš cirkevný zbor domácim priblížil brat Martin Drdoš, kázeň slova Božieho predniesol náš brat farár Martin Riecky. Spoločne spievaná pieseň ukončila toto naše stretnutie.

Prezreli sme si priestory celého zborového centra a v jedálni nás čakal chutný obed a občerstvenie. Potom boli už len rozhovory s domácimi a cesta domov.

Bohatší a vďační za množstvo nových informácií a ukážok sme poďakovali Pánu Bohu za to, že nás sprevádzal na tejto ceste. Organizátorom ďakujeme za toto krásne spoločenstvo, našim hostiteľom v Sliezsku za srdečné prijatie, nezabudnuteľné stretnutia, nové priateľstvá. Budeme sa tešiť, ak ich budeme môcť privítať aj v našom cirkevnom zbore.

Alžbeta Solmošiová, CZ ECAV Levice | 20.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart