Kvetná nedeľa v Poltári

V Evanjelickom chráme Božom v Poltári na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018 kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

„Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom...“ S nadšením a s veľkou radosťou vítali v Jeruzaleme pred veľkonočnými slávnosťami Pána Ježiša. Pri čítaní pašií na Kvetnú nedeľu sme však svedkami toho, že tí istí len pár chvíľ nato kričia: „Ukrižuj ho!“

Všetko to, čo sa dialo od Ježišovho vstupu do Jeruzalema až do jeho odsúdenia sme mohli v hojnom počte spoločne nielen počúvať, ale i prežívať aj v našom chráme Božom v Poltári na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018. Sme radi, že naše pozvanie v pôstnom čase prijal dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda s manželkou. Brat biskup sa veriacim prihovoril zvesťou Božieho slova na základe Evanjelia podľa Jána 1, 29 - 34. Biblický text upriamil našu pozornosť na proroctvo Jána Krstiteľa, ktorý vyznal o Pánovi Ježišovi, že je Baránkom Božím, ktorý sníma hriechy sveta. Zvesťou Božieho slova bolo poukázané na bremeno, ktoré za každého z nás zobral na plecia Boží Syn, Boží Baránok, Ježiš Kristus. Tým bremenom je v ľudskom živote hriech, pod ním padáme, pod ním si zúfame. Ale nemusí to tak zostať. Je tu totiž ponuka nebeského Otca. Z lásky k hriešnemu a biednemu človeku poslal na svet svojho Syna, aby zmaril moc hriechu, diabla a smrti a daroval nám možnosť žiť s Ním večne v Jeho kráľovstve. Zároveň nás brat biskup povzbudil k tomu, aby sme sa častejšie stretávali s Pánom Ježišom, nielen pri službách Božích, ale i pri Jeho stole, svätej Večeri Pánovej. Pretože práve tam sníma Pán Ježiš všetky naše hriechy. Tam sa nám ponúka On sám. Tam dáva novú šancu na zmenu. Na nový života s Ním.

Takéto vzácne, osobné, srdce a celý náš život meniace stretnutie s naším Pánom a Spasiteľom sme mohli pocítiť i na týchto službách Božích, kedy nám bol ponúknutý prestretý stôl Večere Pánovej. Na oslavu Božieho mena zaspieval i zborový spevokol a Rebeka Henžeľová. Kiež sám nebeský Otec nás sprevádza a vyleje svoje požehnanie na všetkých, ktorí Ho hľadajú.

Vladimíra Balcová, zborová kaplánka, CZ Poltár | 6.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart