Konvent Bratislavského seniorátu 2018

Tohtoročný seniorálny konvent Bratislavského seniorátu sa konal v sobotu 17. marca 2018 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Bratislave-Prievoze. Zúčastnilo sa na ňom 138 konventuálov, dištriktuálny biskup ZD ECAV Milan Krivda a ďalší hostia.

Služby Božie na úvod konventu sa začali trúbením na šofar, baraní roh, ktorý sa používal v tradičnej židovskej bohoslužbe ako výzva k sebareflexii a pokániu. Delegátov a hostí privítala zborová dozorkyňa domáceho cirkevného zboru Ľudmila Holeková. Úvodnou liturgiou poslúžili dištriktuálny biskup Milan Krivda, bývalý senior Boris Mišina, ktorý odchádza do dôchodku, a zborové farárky Olina Kolar a Dana Murínová, ktoré v minulom roku prišli do Bratislavského seniorátu. Kázeň založenú na piesni o trpiacom Hospodinovom sluhovi (Iz 49, 1 – 4), ktorá zároveň bola i príhovorom k úvodu zborových dozorcov, mala seniorka BAS Sidonia Horňanová, ktorá vykonala uvedenie siedmich nových zborových dozorcov a dvoch nových seniorálnych koordinátorov pre prácu s mládežou. Potom k nim pred oltár predstúpili aj ostatní zboroví dozorcovia a predsedníctvo BAS im s vďakou za ich prácu odovzdalo dar – Bibliu s venovaním. Do programu služieb Božích prispel Spevácky zbor duchovných BAS pod vedením Janka Siromu piesňou „Zachovaj nás v svojom slove“. Starosloviensky Otče náš zaspieval bývalý senior BAS Miroslav Jäger. Áronovské požehnanie na záver služieb Božích udelil dištriktuálny biskup Milan Krivda.

Konventu predsedali seniorka BAS Sidonia Horňanová a zastupujúci seniorálny dozorca Peter Synak, ktorý v príhovore zdôraznil, že cieľom konventu je rokovať o tom, ako ďalej konať, aby sme boli pravou soľou a pravou živou vodou pre našu cirkev. Konventuálom sa prihovorili aj dištriktuálny biskup ZD ECAV Milan Krivda a Mgr. Martin Pener, zástupca starostu mestskej časti Ružinov.

Po obvyklých procedurálnych bodoch programu, schválení zápisnice a uznesení z minulého konventu seniorka BAS Sidonia Horňanová predniesla obsažnú výročnú správu za rok 2017, ktorému dominovali pripomienky dvoch významných udalostí: 500. výročia reformácie a 70. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej zeme. V biblickom úvode, založenom na texte z Am 3, 1 – 2. 8, sa sestra seniorka zamýšľala nad tým, či sme v minulom roku využili Bohom nám darované príležitosti na návrat k Nemu a vydávali ovocie hodné pokánia... Okrem iného zdôraznila: „Ak sa nevzdávame a vytrvalo pokračujeme v duchovnom zápase o obnovu cirkvi a o poznanie Božích plánov s nami, nesnažme sa zachrániť vlastnou múdrosťou: nevkladajme prehnané nádeje do toho, čo neosoží, ale pokorení mocnou Božou rukou vráťme sa k Božiemu slovu v srdečnej viere, že živé Božie slovo s Kristom uprostred je jedinou mocou k duchovnej obnove cirkvi.“

Nakoľko všetky materiály dostali konventuáli e-mailom v dostatočnom predstihu, na konvente mohli byť nasledujúce správy len komentované: správa o činnosti presbyterstva BAS (Peter Synak), správa predsedu vnútromisijného výboru (v zastúpení Tibora Jančíka ju komentovala konseniorka Andrea Lukačovská), správa predsedníčky Výboru cirkevnej hudby (Anna Predmerská), správa predsedníčky Výboru pred diakoniu (Katarína Šoltésová), správa o práci s mládežou (Michal Koreň a Jozef Grexa), správa o náboženskej výchove (Rastislav Hargaš). Správu o kontrole hospodárenia cirkevných zborov a hospodárenia BAS aj o rozpočte seniorálnej pokladne podal Martin Kováč; správu o finančnej situácii v cirkevných zboroch BAS predniesol Dušan Havalda. Po schválení niekoľkých formálnych zmien v Štatúte BAS nasledovala rozprava, do ktorej sa zapojili traja účastníci konventu.

Dôležitou súčasťou konventu boli doplňujúce voľby funkcionárov Bratislavského seniorátu. V tajných voľbách boli zvolení: konsenior BAS za Trnavský kraj Pavel Kollár, predsedníčka VMV Andrea Lukačovská, predseda stavebného výboru Dušan Havalda a predsedníčka školského výboru Jana Fördös; za nových riadnych presbyterov boli zvolení Róbert Mišových, Michal Koreň, Štefan Ambruš, Ladislav Andor, Martin Kováč z Rače a František Lančarič; za nových náhradných presbyterov boli zvolení Ján Oslík, Kristián Kostecký, Tibor Jančík, Emília Válkyová, Ján Botka a Ľubomír Synak. Za náhradných delegátov na synodu boli zvolení Pavel Kollár a Ivan Dubek; za riadneho delegáta na dištriktuálny konvent Radoslav Danko a za náhradného delegáta na dištriktuálny konvent Ivan Dubek.

Po oznámení výsledkov volieb a po odhlasovaní návrhov na uznesenia zastupujúci seniorálny dozorca vyhlásil konvent za ukončený. Sestra seniorka sa pomodlila, brat dištriktuálny biskup zhromaždenie požehnal a konventuáli zaspievali evanjelickú hymnu Hrad prepevný.

Ďakujeme Pánu Bohu, že konvent sa konal v pokojnom bratsko-sesterskom ovzduší. Vďaka patrí aj predsedníctvu seniorátu za dôkladnú prípravu rokovania i sestrám a bratom z cirkevného zboru v Bratislave-Prievoze za milé pohostenie, ktoré konventuálom s láskou pripravili.

Edita Škodová, delegátka za CZ Bratislava-Petržalka | 20.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart