Kantorský kurz ZVS v Hornej Mičinej

Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divoch! Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! (1. Kron 16, 8-10)

Zvolenský seniorát v sobotu 10. 11. 2018 zorganizoval pre zborových kantorov seniorátu kurz, ktorý sa konal v Evanjelickom kostole v Hornej Mičinej. Cieľom kurzu bolo skvalitniť hudobnú zložku služieb Božích a to najmä so zameraním na prichádzajúce adventné obdobie.

Kantorom sa po celý deň venoval a svoje bohaté skúsenosti v hre na organe odovzdával MgA. Janko Siroma. Stretnutie však prebiehalo netradičným spôsobom. Bolo zamerané predovšetkým na individuálnu prípravu a individuálne vzdelávanie kantorov. Každý kantor mal vyhradenú jednu hodinu na osobnú konzultáciu a mohol sa tak spolu s bratom Siromom venovať otázkam, ktoré ho zaujímali a ktoré boli pre jeho úroveň hudobného vzdelania dôležité.

Bonusom pre všetkých účastníkov bola možnosť hrať na zrekonštruovanom historickom barokovom organe, ktorý v roku 1786 skonštruoval Michal Podkonický. Od roku 2004 prebiehal pod vedením Mgr. Art. Andreja Štafuru PhD. historicko-umelecký výskum a od roku 2010 až do súčasnosti bol po etapách rekonštruovaný píšťalový fond, trakcia i hrací stôl.

Spätná väzba od účastníkov kurzu bola veľmi pozitívna a to aj od tých, ktorí na začiatku prichádzali s obavami a trémou. Odchádzali naopak obohatení o nové informácie, skúsenosti a v nádeji, že aj vďaka tomuto stretnutiu budú môcť v nachádzajúcom adventnom čase oslavovať Hospodina, spievať Mu a hrať celým srdcom.

Mgr. Ján Čáby, senior ZVS | 23.11.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart