K 160. výročiu narodenia Terézie Vansovej

V nedeľu 23. 4. 2017 sme si v Cirkevnom zbore ECAV Rimavská Píla v spolupráci s obcou a MO Matice slovenskej v Tisovci pripomenuli 160. výročie narodenia Terézie Vansovej.

Slávnosť sme začali službami Božími v evanjelickom kostole. Zvesťou slova poslúžil bývalý brat senior Mgr. Dušan German, ktorý si zvolil text z Evanjelia podľa Marka: „A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali.“ (Mk 16, 9 − 10) Vyzval prítomných, aby sme sa stali svedkami vzkrieseného Krista tak, ako Mária Magdaléna či Terézia Vansová, ktoré napriek svojmu utláčanému postaveniu v spoločnosti dokázali svojím životom zvestovať slovo Božie tým, ktorí to potrebovali.

Slávnostné služby Božie boli obohatené spevokolom zo Zvolenskej Slatiny – z rodiska Terézie Vansovej. Zároveň ich brat farár Mgr. Branislav Kováč poslúžil liturgiou, ako aj brat diakon Ján Belica, spirituálka EGT Mgr. Lýdia Naďová a administrátor CZ Mgr. et Mgr. Radoslav Naď.

Pri pamätníku T. Vansovej organizáciu programu prevzali členovia MO MS v Tisovci. Tu sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov a kvetov. V kultúrnom dome bol pripravený krátky program, v ktorom ženy z obce pripomenuli páračky, ktoré sa v čase pôsobenia Vansovcov v Rimavskej Píle konali aj na tamojšej evanjelickej fare. Život, činnosť a tvorbu T. Vansovej nám umeleckým spôsobom priblížila Mgr. Monika Koncošová.

Rôznorodý program sme ukončili spoločnou večerou. Keďže vieme, že T. Vansová zostavila aj kuchársku knihu Recepty prastarej matere, nechceli sme to len skonštatovať, ale i čosi okoštovať. Ďakujeme oddeleniu kultúry a športu MsÚ Tisovec, ktoré pri tejto príležitosti vydalo leták s niekoľkými receptami.

Ďakujeme Pánu Bohu za príjemne prežité chvíle, ako aj utuženie vzťahov medzi obyvateľmi Rimavskej Píly, Tisovca a Zvolenskej Slatiny. Končíme mottom T. Vansovej: „Ťažko je učiť sa na vlastnej škode, a preto: učte sa zo skúseností starších.“ Fotografie: Milan Slabej

Lýdia Naďová, duchovná správkaňa, EG vTisovci | 3.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart