Inštalácia zborového farára v Bukovci

V sobotu 20. júna 2015 sa v chráme Božom v Bukovci konala slávnosť inštalácie brata farára Jána Sadloňa, ktorého si cirkevný zbor na volebnom konvente jednohlasne zvolil za svojho duchovného pastiera.

Na začiatku slávnostných služieb Božích prítomných pozdravila sestra dozorkyňa Viera Babincová. V chráme Božom zaplnenom domácimi aj hosťami z rôznych cirkevných zborov brata farára inštaloval brat senior Miroslav Hvožďara. Vo svojom príhovore pripomenul, že aj malé zbory potrebujú svojho duchovného pastiera, ktorý by im mal byť vzorom, pomocou, oporou i dôverníkom. Vyzval aj domácich, aby mali brata farára v úcte, pomáhali mu vo svojej službe, ktorá nie je jednoduchá, ale veľmi potrebná.

Pozvanie prijali nielen duchovní z okolitých zborov Myjavského seniorátu, ale aj trenčiansky cirkevný zbor so svojím bratom farárom Jánom Bunčákom, kde náš brat farár pôsobil dva roky ako kaplán. Slovo Božie zvestoval brat farár z Krajného, Ivan Novomestský. Na slávnosti všetkých prítomných pozdravili aj hostia: br. farár Jozef Pacek z Kremnice, zborová dozorkyňa Viera Babincová z Bukovca, starostka obce Bukovec Marcela Pavesková a Michal Kovár z Brezovej pod bradlom. V programe vystúpili detí z detskej besiedky, domáci spevokol a spevokol Zvon z CZ Trenčín.

Inštalovaný br. farár sa všetkým poďakoval za ich dôveru a pomoc v službe, ktorú chce s plnou zodpovednosťou vykonávať. Poďakoval svojim rodičom aj svojej manželke za podporu a trpezlivosť pri svojom povolaní.

Bratovi farárovi a jeho rodine praje cirkevný zbor v Bukovci mnoho Božieho požehnania v jeho práci, ale aj v osobnom živote, aby sa v cirkevnom zbore cítili ako doma, nachádzali v ňom veľa lásky, pochopenia a radosti.

Foto: Daniel Naď

Dana Naďová, CZ ECAV Bukovec | 6.7.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart