Farná k 500. výročiu reformácie

V nedeľu 14. apríla 2017 sa v Evanjelickom chráme Božom vo Farnej konali slávnostné služby Božie pri príležitosti Dňa matiek, ako aj pripomienky tohtoročného 500. výročia reformácie.

V chráme Božom zaznelo ako kázňový text Božie slovo zo Žalmu 127,.1: „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.“ Kazateľom slova Božieho bol domáci brat farár, administrátor CZ Mgr. Michal Meliško, ktorý na základe biblického textu venoval pozornosť dvom dôležitým posolstvám. Prvým posolstvom „Hospodin je s vami“ povzbudil mamičky v ich úsilí starostlivosti a výchovy, ako aj cirkevný zbor k pevnému státiu na Božom slove. Druhé posolstvo „Vaša námaha nie je márna“ poslúžilo ako povzbudenie pre všetkých veriacich v chráme Božom, ako pre mamičky, tak aj pre všetkých členov cirkvi pri 500. výročí reformácie. Služby Božie obohatili svojím vystúpením deti z cirkevného zboru, ktoré si pod vedením zborovej kantorky Mgr. Zsofie Molnár Nádasdi pripravili pásmo básní a hudby, ktorými poďakovali svojim mamám za ich starostlivosť, no zároveň slúžili aj ako pripomienka evanjelickej tradície všeobecného kňazstva veriacich.

Po službách Božích sa členovia CZ presunuli do farskej záhrady, kde spoločne zasadili reformačnú lipu ako pripomienku 500. výročia reformácie. Potom odhalili pamätnú tabuľu, ktorú k tejto príležitosti vyrobil a venoval umelecký kováč Juraj Vrábel. Následne sa brat farár Meliško krátko prihovoril. Zhrnul odkaz reformácie a pripomenul päť základných Lutherových sola: sola fide, sola gratia, sola scriptura a sola redemptione Christi. Tiež vyjadril nádej v to, že práve tento strom by o ďalších 500 rokov mohol byť dobrou pamiatkou pre budúce generácie evanjelikov v obci. Po tomto príhovore sestra presbyterka Zuzana Nádasdi pár slovami pripomenula odkaz významných predstaviteľov CZ, ako aj prečítala menný zoznam členov CZ, ktorí sa v poslednom čase významne podieľali na chode CZ, aj keď už odišli z tejto časnosti.

Po pripomienke 500. výročia reformácie zotrvali členovia CZ v spoločnom obede v podobe kotlíkového guláša, ktorí pripravili bratia zo zboru. Cirkevníci strávili príjemné chvíle v spoločenstve, a tak zavŕšili túto požehnanú slávnostnú udalosť.

Katarína Beréniová, presbyterka, CZ ECAV Farná | 1.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart