Deň DNS v Jabloňovciach

Dňa 15. septembra 2018 sa uskutočnil Deň Dunajsko-nitrianskeho seniorátu v Jabloňovciach. Tento rok bol pre nás mimoriadne požehnaný, nakoľko sa na ňom zúčastnilo približne 160 ľudí.

Podujatie sa začalo službami Božími v miestnom chráme Božom. Veľmi zaujímavo podanou a vysvetlenou zvesťou slova Božieho poslúžil brat farár Ján Čermák z Pohronského Ruskova.

Následne sme sa za hlaholu zvonov presunuli do priestoru misijno-rekreačného zariadenia nášho seniorátu na bývalej fare v Jaboňovciach. Veľkú radosť mali aj deti, ktoré ručne zvonili na zvonici umiestnenej vedľa kostola. Na nádvorí pokračoval ďalší program. Stan postavený kapacitne nestačil, preto sa porozťahovali ďalšie stoličky a stoly okolo stanu.

Na úvod programu nás privítala administrátorka seniora Mária Popičová. Brat farár Michal Meliško z Plavých Vozokán predstavil svoj cirkevný zbor Farná, ktorý administruje. Neskôr sestra farárka Anna Ľahká predstavila piesňami žien oblečených v krojoch cirkevný zbor v Devičanoch. Vystúpil aj detský súbor z Pukanca s najmenšími detičkami. Cirkevný zbor z Diakoviec sa predstavil piesňami detí z detskej besiedky. Účastníci seniorátneho tábora, ktorý sa konal počas leta v Jabloňovciach, zaspievali piesne na Božiu slávu. Svedectvom o Božej veľkosti a moci poslúžil väzeň z Hronoviec, kde koná misijnú službu brat farár Ján Čermák. Atmosféru nášho stretnutia krásne doplnila sestra farárka Zorica Horáková z Bátoviec hrou na saxofóne.

Po chutnom kotlíkovom jabloňovskom guľáši sa mladšia generácia rozdelila do súťažných družstiev a následne sa zúčastnili na športových disciplínach, ktoré pripravili mládežníci z Levíc. Najšikovnejšie družstvá boli odmenené sladkými odmenami.

očas celého stretnutia sa konali pre tých úplne najmenších tvorivé dielne, ktoré viedla vedúca detskej besiedky z Levíc Andrejka Čimborová.

Spoločenstvo bolo veľmi milé a prítomným sa ani nechcelo rozísť domov. Veríme však, že o rok sa v Jabloňovciach stretneme opäť.

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 4.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart