Brat generálny biskup v Trenčianskych Stankovciach

Prvá adventná nedeľa 3. 12. 2017 bola v CZ ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce výnimočná nielen začiatkom nového cirkevného roka, ale aj tým, že pozvanie na služby Božie ako slávnostný kazateľ prijal dôstojný brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., s manželkou Oľgou.

Na službách Božích sa zúčastnil aj pán starosta Martin Markech s manželkou a seniorálny dozorca Svetozár Naďovič s manželkou. Začiatok nového cirkevného roka v roku 500. výročia reformácie cirkvi a vzniku evanjelickej cirkvi bol spojený s posviackou nového centrálneho lustra v kostole a nového kalicha k Večeri Pánovej. Pri každom novom začiatku sa každý človek pýta, ako bude vyzerať naša budúcnosť. My si prajeme, aby sme sa − ako to odznelo v kázni slova Božieho na text z proroka Izaiáša 40, 9 − nebáli žiť vo viere v Boha, aby sme boli naplnení radosťou a pokojom a mohli sa vždy spoľahnúť na milujúceho Boha. Lebo prichádza Boh náš!

V rámci služieb Božích bola po spovedi prislúžená sviatosť Večere Pánovej, aby sme naplnili naše srdcia pokojom, v ktorom chceme prežiť ďalšie dni života. Boli to vzácne chvíle pre nás všetkých. Služby Božie boli sprevádzané hrou na organe a husliach a obohatené spevom detí z detskej besiedky aj spevokolu dospelých z nášho cirkevného zboru.

Prežitie spoločenstva viery pri piesňach, modlitbách a oslave Pána Boha za účasti brata generálneho biskupa na začiatku príprav očakávania na ten druhý advent Krista, to všetko zanechalo v našich srdciach a mysliach povzbudenie k vytrvalosti vo viere, ako aj radosť zo vzájomného stretnutia pri Božom slove a sviatostiach.

Jarmila a Milan Petrulovci, CZ ECAV Trenč. Stankovce | 6.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart