< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Kázeň novokňaza Jakuba Pavlúsa v Myjave

V nedeľu 7. 9. 2014 sa v cirkevnom zbore v Myjave v zaplnenom chráme Božom konali slávnostné služby Božie s kázňou novokňaza Jakuba Pavlúsa.

 

Marián Cambel, kantor, CZ ECAV Myjava | 12.9.2014

viac

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD 2014

Dňa 6. septembra 2014 sa konal dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Uskutočnil sa na pôde CZ ECAV Rimavská Sobota v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV, vmv@zdecav.sk  | 12.9.2014

viac

103-ročná oslávenkyňa v Kremnici

19. augusta 2014 oslávila svoje 103. narodeniny pani Helenka Majerová, ktorá je v Kremnici známa ako teta Ilka. Je najstaršou obyvateľkou mesta, a zároveň i najstaršou členkou cirkevného zboru v Kremnici, kde kedysi slúžila aj ako kostolníčka.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 4.9.2014

viac

Nová kniha o CZ ECAV Uhorské

11. nedeľa po Svätej Trojici 31. augusta 2014 bola pre cirkevný zbor v Uhorskom zvlášť výnimočná. Pri 175. výročí posvätenia chrámu bola prezentovaná a uvedená do života kniha o cirkevnom zbore, ktorú na základe archívneho materiálu zostavil brat Milan Marcik z fílie Rovňany.

 

Kornélia Moncoľová, zborová farárka, CZ ECAV Uhorské | 4.9.2014

viac

Návšteva presbyterov CZ Moravské Lieskové

Zborová poddozorkyňa a päť presbyterov vedených zborovým farárom Petrom Macom navštívili 4. 8. 2014 štyri cirkevné zbory ECAV Považského seniorátu: Trenčianske Stankovce, Slatina nad Bebravou, Nitrianska Streda a Trenčín.

 

Ľubomír Mitana, člen delegácie presbyterov, CZ Moravské Lieskové | 18.8.2014

viac

V Rim. Brezove odkrývajú staré maľby

V júli 2014 v Ev. a. v. kostole v Rimavskom Brezove začali druhú etapu v rámci obnovy chrámu, a to reštaurovaním víťazného oblúka v lodi pôvodného kostola. Odkrývajú pritom maľby, ktoré uzrú svetlo sveta po vyše štyristo rokoch.

 

Mgr. art. Miroslav Janšto, reštaurátor | 14.8.2014

viac

Biblický tábor Dr. M. Luthera vo Vrbovom

Slávnostnými službami Božími 3. 8. 2014 v jubilejnom roku pamiatky posvätenia chrámu (85. výročie) sme otvorili Detský denný biblický tábor Dr. M. Luthera. Kazateľom bol pplk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 13.8.2014

viac

Slávnosť posvätenia obnoveného chrámu Božieho v Českom Brezove

V 6. nedeľu po Svätej Trojici 27. júla 2014 sa konala slávnosť posvätenia obnoveného chrámu Božieho v Českom Brezove po vykonanej oprave exteriéru. Po službách Božích bol pred kostolom zasadený Strom reformácie.

 

Júlia Gabčová, ev. a. v. farárka, České Brezovo | 4.8.2014

viac

Zborový deň v Hontianskych Tesároch venovali Karolovi Braxatorisovi

Združený cirkevný zbor Hontianske Tesáre - Dvorníky si 13. júla 2014 spomínal na slávnostných službách Božích na svojho významného farára, kazateľa, národovca Karola Braxatorisa (1806 -1869) pri 145. výročí jeho úmrtia.

 

Mária Hroboňová, ev. farárka, CZ ECAV Hont. Tesáre - Dvorníky | 17.7.2014

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV 2014 na Branči

V sobotu 5. júla 2014 sa na zrúcaninách hradu Branč v okrese Senica sa uskutočnil Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV, tradične venovaný pamiatke vierozvestcov Cyrila a Metoda, spomienke na Majstra Jána Husa, ako aj na evanjelických a reformovaných martýrov, ktorí tu boli väznení.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vm@zdecav.sk | 11.7.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart