< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

V Púchove sa opäť rozhorela Husova vatra

V 5. nedeľu po Sv. Trojici si evanjelici v púchovskom zbore pripomenuli dva významné sviatky: Sviatok Cyrila a Metoda, ktorý pripadol na túto nedeľu, ale aj Sviatok Majstra Jana Husa, keďže v pondelok 6. júla uplynulo už 600 rokov od jeho upálenia.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 13.7.2015

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV a 600. výročie upálenia Majstra Jana Husa

Hrad Branč a 5. júl sú už mnoho rokov neoddeliteľne späté. Pre mnohých znamenajú možnosť stretnúť sa s bratmi a so sestrami zo Západného dištriktu ECAV pri službách Božích a rozjímať nad duchovným odkazom spojeným s týmto miestom.

 

Milan Petrula, CZ ECAV Trenčianske Stankovce | 10.7.2015

viac

V Brezovej k 600. výročiu upálenia Jana Husa

Pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Majstra Jana Husa a pri 93. výročí odhalenia Husovho pomníka v Brezovej pod Bradlom, ktorý je jediným Husovým pomníkom na Slovensku, sa v Brezovej pod Bradlom uskutočnilo niekoľko podujatí.

 

Lívia Lichancová, zborová farárka, CZ ECAV Brezová pod Bradlom | 10.7.2015

viac

Husovská vatra v Hrachove

Región Gemera a Malohontu bol v minulosti oblasťou, kde vďaka predchádzajúcemu pôsobeniu nasledovníkov Majstra Jana Husa – bratríkov našla reformácia pripravenú pôdu. Na tento odkaz pamätali aj evanjelici z Rimavského seniorátu, ktorí sa v predvečer 600. výročia upálenia Majstra Jana Husa zhromaždili v Evanjelickom chráme v Hrachove.

 

Ondrej Majling, námestný farár, CZ ECAV Hrachovo | 9.7.2015

viac

Jana Husa si pripomenuli aj v Petržalke

600. výročie mučeníckej smrti predreformátora Jana Husa, českého farára a profesora, si v pondelok 6. júla 2015 pripomenuli aj v CZ ECAV Bratislava-Petržalka koncertom mládežníckej skupiny Žiarovky, ktorý mal názvom „Zapáľ sa“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.7.2015

viac

V Leviciach k 600. výročiu upálenia J. Husa

Evanjelici v Leviciach si 6. júla 2015 pripomenuli 600. výročie upálenia majstra Jana Husa spomienkovým stretnutím, ktoré sa začalo pred evanjelickým kostolom zapálením symbolickej Husovej hranice a spevom husitskej hymny "Kdož jste Boží bojovníci" v podaní spevokolu Domovina.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 9.7.2015

viac

Misijné služby Božie v Myjave

Počas Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2015 sa v nedeľu 5. júla 2015 konali misijné služby Božie, na ktorých sa v tomto roku prezentoval aj Cirkevný zbor ECAV Myjava.

 

Monika Černeková, námestná farárka, CZ ECAV Myjava | 7.7.2015

viac

Inštalácia zborového farára v Bukovci

V sobotu 20. júna 2015 sa v chráme Božom v Bukovci konala slávnosť inštalácie brata farára Jána Sadloňa, ktorého si cirkevný zbor na volebnom konvente jednohlasne zvolil za svojho duchovného pastiera.

 

Dana Naďová, CZ ECAV Bukovec | 6.7.2015

viac

Slávnosť v cirkevnom zbore v Sucháni

V Cirkevnom zbore ECAV Sucháň sme 21. júna 2015 v 3. nedeľu po Svätej Trojici (Deň otcov) mali slávnostné služby Božie spoločne u aj s Cirkevným zborom ECAV Dačov Lom, na ktorých sme si pripomenuli 125. výročie smrti Pavla Dacsu.

 

Juraj Macko, administrátor CZ ECAV Sucháň | 3.7.2015

viac

V Uderinej spomínali na Júliusa Bodnára

Uderinskí evanjelici a rodáci prežívali v 4. nedeľu po Svätej Trojici 28. 6. 2015 dve vzácne príležitosti na slávnostných službách Božích, kde si pripomenuli 175. výročie pamiatky posvätenia chrámu, ako aj 145. výročie narodenia a 80. výročie úmrtia rodáka Júliusa Bodnára.

 

Zlatica Mániková, zborová presbyterka, CZ ECAV Uderiná | 3.7.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart