< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Zo stretnutia kaplánov s biskupom ZD

Na Biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene sa 18. 11. 2015 uskutočnilo stretnutie biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu s piatimi kaplánmi pôsobiacimi v rôznych zboroch a seniorátoch ZD ECAV na Slovensku.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, Nové Mesto nad Váhom | 23.11.2015

viac

110. výročie posvätenia chrámu Božieho v Nových Zámkoch

CZ ECAV Nové Zámky si v nedeľu 15. novembra 2015 pripomenul 110. výročie posvätenia svojho Božieho chrámu. Na slávnostných službách Božích kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 20.11.2015

viac

Na SPK poďakovali D. Germanovi

Novembrová seniorálna pastorálna konferencia v Rimavskom senioráte bola plná dojatia a vďaky. Do spoločenstva kňazov zavítal brat biskup ZD Milan Krivda, aby spoločne poďakovall bratovi farárovi Dušanovi Germanovi za jeho dlhoročnú službu v Rimavskom senioráte vo funkcii seniora.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavské Brezovo | 16.11.2015

viac

Pamiatka posvätenia chrámu a stavebné projekty v Modre-Kráľovej

Cirkevný zbor ECAV Modra-Kráľová si na slávnostných službách Božích so spoveďou a s Večerou Pánovou v nedeľu 1. novembra 2015 pripomenul 140. výročie pamiatky posvätenia Božieho chrámu.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka v Modre-Kráľovej, seniorka BAS | 16.11.2015

viac

Pamiatka reformácie v Kokave nad Rim.

Deň Pamiatky reformácie je vzácnym dňom, keď sa v kokavskom chráme Božom prestierajú červené rúcha so slovami nášho Spasiteľa: na rúchu kazateľnice je Pánovo zasľúbenie: „Moje slová sa nikdy nepominú“ a na rúchu oltára, nad ktorým sa vyníma obraz Kristus Učiteľ, je Pánovo pozvanie: „Poďte ku mne všetci.“

 

Vladimír Ticháň, námestný farár, CZ ECAV Kokava nad Rimavicou | 16.11.2015

viac

CZ Senné oslávil 90. výročie posvätenia chrámu Božieho

V nedeľu 8. novembra 2015 sme si na službách Božích v Sennom pripomenuli významnú udalosť − 90 rokov od posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti sme pred kostolom zasadili náš Strom reformácie.

 

Zuzana Lipovská, CZ ECAV Senné | 12.11.2015

viac

Poďakovali svojmu duchovnému pastierovi

Cirkevníci CZ ECAV Klenovec na službách Božích 25. októbra 2015 poďakovali za dlhoročnú službu bratovi farárovi Dušanovi Germanovi, seniorovi Rimavského seniorátu, ktorý sa rozhodol, že odíde do dôchodku. Pôsobil v klenovskom cirkevnom zbore vyše 28 rokov.

 

Cirkevníci Cirkevného zboru ECAV Klenovec | 11.11.2015

viac

Ocenenie spevokolu Zvon

V pondelok 26. 10. 2015 sa v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil slávnostný galavečer Flores Musarum (Kvety múz), v rámci ktorého predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška odovzdal ocenenia významným osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry - medzi nimi aj evanjelickému spevokolu ZVON.

 

Ján Bunčák, zborový farár, CZ ECAV Trenčín | 28.10.2015

viac

Zborový deň v Teranoch 2015

V 12. nedeľu po Svätej Trojici 23. augusta 2015 sme sa zišli na zborovom dni dvoch zborov: CZ ECAV Terany a CZ ECAV Dudince. Zborový deň sa už pravidelne každoročne koná v Teranoch Pod horou.

 

Dušan Hučka, evanjelický farár, CZ ECAV Terany | 14.10.2015

viac

Zlatá konfirmácia v Teranoch

V 13. nedeľu po Sv. Trojici 30. 8. 2015 sme si v CZ ECAV Terany pripomenuli konfirmáciu 30. 8. 1964 a 28. 8. 1965, keď pod vedením brata farára Jána Sleziaka vyznalo vieru v Trojjediného Pána Boha a sľúbilo vernosť Spasiteľovi Ježišovi Kristovi a evanjelickej cirkvi 24 chlapcov a dievčat.

 

Dušan Hučka, evanjelický farár, CZ ECAV Terany | 14.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart