< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41>

Seniorka roka je z Kremnice

Do celoslovenskej ankety „Senior roka“, bola v tomto roku kremnickým evanjelickým cirkevným zborom nominovaná pani Libuša Pajunková. Odborná porota ju vybrala a v pondelok 7. 12. 2015 jej v Zlatej sále Bojnického zámku odovzdali cenu „Senior roka“.

 

Jozef Pacek, zborový farár, CZ ECAV Kremnica | 9.12.2015

viac

Začiatok adventu v Bratislave-Prievoze

Začiatok adventu sa v CZ ECAV Bratislava-Prievoz niesol v duchu rodinných aktivít. V CZ ECAV Bratislava-Prievoz v piatok pred 1. adventnou nedeľou deti za pomoci svojich rodičov vyrábali adventné vence. Na 1. adventnú nedeľu po prvý raz vystúpil detský spevokol. Požehnaný advent veriacim zaželal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Norbert Hajský, zborový farár, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 5.12.2015

viac

Vyšívaná reformácia v Púchove

V predposlednú nedeľu cirkevného roka 15. 11. 2015 sme v cirkevnom zbore v Púchove mali vzácnu návštevu. Privítali sme vedúcu Spoločenstva evanjelických žien na Slovensku sestru farárku Danielu Horínkovú, akad. maliarku prof. Janku Krivošovú, sestru Keplovú a sestru Fojtíkovú.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 1.12.2015

viac

20 rokov chrámu Božieho v Bánovciach

Evanjelici v Bánovciach nad Bebravou sa už 20 rokov schádzajú na službách Božích v bývalej židovskej synagóge, ktorá slúži ako evanjelický chrám. Okrúhle výročie jeho posvätenia si pripomenuli v poslednú nedeľu cirkevného roka 22. 11. 2015. Kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Beáta Chrenková, redaktorka, Evanjelický posol spod Tatier | 27.11.2015

viac

Zo stretnutia kaplánov s biskupom ZD

Na Biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene sa 18. 11. 2015 uskutočnilo stretnutie biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu s piatimi kaplánmi pôsobiacimi v rôznych zboroch a seniorátoch ZD ECAV na Slovensku.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, Nové Mesto nad Váhom | 23.11.2015

viac

110. výročie posvätenia chrámu Božieho v Nových Zámkoch

CZ ECAV Nové Zámky si v nedeľu 15. novembra 2015 pripomenul 110. výročie posvätenia svojho Božieho chrámu. Na slávnostných službách Božích kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 20.11.2015

viac

Na SPK poďakovali D. Germanovi

Novembrová seniorálna pastorálna konferencia v Rimavskom senioráte bola plná dojatia a vďaky. Do spoločenstva kňazov zavítal brat biskup ZD Milan Krivda, aby spoločne poďakovall bratovi farárovi Dušanovi Germanovi za jeho dlhoročnú službu v Rimavskom senioráte vo funkcii seniora.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavské Brezovo | 16.11.2015

viac

Pamiatka posvätenia chrámu a stavebné projekty v Modre-Kráľovej

Cirkevný zbor ECAV Modra-Kráľová si na slávnostných službách Božích so spoveďou a s Večerou Pánovou v nedeľu 1. novembra 2015 pripomenul 140. výročie pamiatky posvätenia Božieho chrámu.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka v Modre-Kráľovej, seniorka BAS | 16.11.2015

viac

Pamiatka reformácie v Kokave nad Rim.

Deň Pamiatky reformácie je vzácnym dňom, keď sa v kokavskom chráme Božom prestierajú červené rúcha so slovami nášho Spasiteľa: na rúchu kazateľnice je Pánovo zasľúbenie: „Moje slová sa nikdy nepominú“ a na rúchu oltára, nad ktorým sa vyníma obraz Kristus Učiteľ, je Pánovo pozvanie: „Poďte ku mne všetci.“

 

Vladimír Ticháň, námestný farár, CZ ECAV Kokava nad Rimavicou | 16.11.2015

viac

CZ Senné oslávil 90. výročie posvätenia chrámu Božieho

V nedeľu 8. novembra 2015 sme si na službách Božích v Sennom pripomenuli významnú udalosť − 90 rokov od posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti sme pred kostolom zasadili náš Strom reformácie.

 

Zuzana Lipovská, CZ ECAV Senné | 12.11.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart