Zlatá konfirmácia v Púchove

S radosťou si chrámové spoločenstvo zaspievalo úvodnú pieseň Bože veľký od večnosti..., a najmä zlatí konfirmandi, keď sme v druhom verši spievali: „Tento deň je zvlášť milým dňom, lebo je sviatok Boží.“

V príhovore na základe Žalmu 138, ktorý je ďakovnou piesňou za vernú pomoc Božiu, sestra farárka pripomenula aj jubilujúcim konfirmandom, že máme za čo Pánu Bohu ďakovať. Máme sa aj v dnešný vzácny deň zastaviť a porozmýšľať, kedy sme pocítili Božiu ruku, zamyslieť sa nad svojou vierou a nesmiernou Božou milosťou. A nielen ďakovať v komôrke svojho srdca, ale aj oslavovať a prosiť o odpustenie našich hriechov. Lebo Pán Boh nám zasľúbil: „ Keď chodím v súžení, Ty ma obživuješ, vystieraš ruku proti hnevu mojich nepriateľov a Tvoja pravica ma zachraňuje.“ Jubilujúcim konfirmandom zaspieval aj zborový spevokol štvorhlasne pieseň Schalom, schalom, čo v preklade znamená: Nech pokoj Boží a láska bratská vždy s nami je.

Potom už nasledovala otázka sestry farárky pre zlatých konfirmandov, či si chcú svoj konfirmačný sľub potvrdiť. Po ich odpovedi postupne všetci pristupovali a pokľakli k oltáru a osobne prijali potvrdenie konfirmačného sľubu, prevzali si Pamätný list potvrdenia konfirmačného sľubu. Po požehnaní im sestra farárka oznámila, že ich prijíma do radov zlatých konfirmandov nášho zboru. Za konfirmandov sa prihovorila sestra Emília Ištvániková a brat Krátky sa pomodlil.

Služby Božie pokračovali liturgiou k Večeri Pánovej, ktorú prijali všetci zlatí konfirmandi. Sestra farárka spomenula, že aj teraz si pripomíname Božiu milosť a úprimne máme ľutovať svoje hriechy a prosiť Pána Boha o odpustenie, lebo každému kajúcnemu hriešnikovi Pán Boh odpustí hriechy. Na záver služieb Božích zhromaždenie dospievalo pieseň „Kto len na Boha sa spolieha“.

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 30.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart