Zlatá a diamantová konfirmácia v Rakovnici

V 2. nedeľu po Svätej Trojici 10. júna 2018 sme sa na slávnostných službách Božích vo filiálke Rakovnica stretli za prítomnosti 14 konfirmandov z konfirmačných ročníkov 1958 a 1968 z Rožňavského Bystrého a Rakovnice.

Na podnet zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej sa v cirkevnom zbore Rožňavské Bystré od roku 2014 každoročne stretávame s jubilujúcimi konfirmandmi, aby sme si spoločne s nimi pripomenuli výročie zlatej a diamantovej konfirmácie. Už tradične sa tieto stretnutia nesú v slávnostnom duchu, a to nielen pre samotných jubilantov, ale aj pre prítomných príbuzných a ostatných členov zboru. Ani tento rok sme teda túto tradíciu neporušili.

V úvode prítomných pozdravila sestra zborová dozorkyňa Marta Lajčáková, ktorá svoj príhovor, v ktorom citovala aj slová známej spisovateľky Alice Pipperovej, smerovala k posilneniu viery konfirmandov. Sme radi, že sme mohli na pôde nášho cirkevného zboru privítať aj brata seniora GES Mgr. Radovana Gdovina, ktorý v rámci služieb Božích poslúžil zvesťou slova Božieho, spievanou liturgiou a prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej. Administrátorka cirkevného zboru ThDr. Zuzana Poláková odovzdala jubilantom pri oltári konfirmačné rozpomienky, ktoré im budú pripomínať tento slávnostný deň, a prítomných následne povzbudila aj krátkym príhovorom ku Večeri Pánovej. Báseň s názvom Pamätáš?..., ktorú sestra farárka napísala pri tejto príležitosti, predniesla presbyterka Helena Šoltésová. Za konfirmandov vystúpila s vrúcnym poďakovaním sestra Mária Sabová, ktorá Pánu Bohu ďakovala v mene všetkých konfirmandov, za všetko požehnanie, lásku a pokoj, ktoré prebývajú v ich srdciach, za milujúce rodiny, ale i za tento svet a prírodu okolo nás. Modlitbu konfirmandov prečítala sestra MUDr. Marta Hlaváčová a povzbudivé slová zazneli i zo slov modlitby, ktorú za cirkevný zbor predniesla sestra Ružena Hudecová. Pripomenuli sme si aj mená všetkých tých, ktorí sa slávnosti nemohli zúčastniť, či už zo zdravotných, alebo osobných dôvodov, ale v tichej chvíľke sme si spomenuli aj na tých, ktorí nás už predišli do večnosti.

Po skončení služieb Božích bol pre konfirmandov, ich rodinných príslušníkov a presbyterky pripravený spoločný obed v sále Kultúrneho domu v Rakovnici. Predsedníctvo cirkevného zboru týmto ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave stretnutia podieľali. Nech im ich nezištnú ochotu Pán Boh vynahradí svojím požehnaním.

Zuzana Poláková, administrátorka CZ Rožňavské Bystré | 15.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart