Zborové dni 2018 v CZ ECAV Soľ

V dňoch 31. augusta až 2. septembra 2018 sa v CZ ECAV Soľ konali zborové dni. Mottom tohtoročných zborových dní bol Ž 42, 2: „Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó, Bože!”

V piatok bol misijný večer pre dorast a mládež. V rámci programu hrala a spievala kapela Prázdny kríž, duchovné slovo na Ž 42, 2 mal brat farár z CZ Chmeľov Tomáš Valašík. V sobotu poobede bolo oficiálne otvorenie zborových dní. Po otvorení zborových dní nasledovali služby Božie, ktoré mal brat farár Jozef Benka. Paralelne sa konal program pre deti s témou, hrami a rôznymi aktivitami. Po prednáške bola spoločná grilovačka. Po grilovačke nasledoval koncert MIRIAM KAISER TRIO – pod názvom Tanec strún… Sobotňajší program sme ukončili s modlitbou a požehnaním sestrou kaplánkou Zuzanou Kubačkovou.

V nedeľu boli slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou so spoveďou i s požehnaním detí, žiakov, študentov, učiteľov pred začiatkom nového školského roka. Slúžili zborový farár Ľuboš Kubačka a zborová kaplánka Zuzana Kubačková. Kazateľkou na Ž 42, 2 bola Viera Zaťková Pališinová, rodáčka z CZ, námestná farárka v CZ Švábovce. Spolu s ňou prišli aj bratia a sestry zo Šváboviec. V rámci programu služieb Božích hrala kapela Prázdny kríž, piesne z ES boli sprevádzané nielen organom, na ktorom hral brat kantor Michal Jenčo, ale i na husliach, na ktorých hrala sestra Danka Sotáková z Merníka. Vystúpil spevokol z CZ Švábovce, prihovoril sa brat dozorca, a zároveň starosta obce Švábovce Ján Mlynár, vystúpil zborový spevokol, spievali deti z CZ i štyri dievčatá. Sestra kaplánka udelila požehnanie pred začiatkom nového školského roka. V závere zborových dní sa prihovorila zborová dozorkyňa Viera Ďorďovičová i zborový farár. Po skončení služieb Božích bol spoločný obed pre všetkých zúčastnených v ZŠ.

Vďaka Pánu Bohu za Jeho požehnanie počas zborových dní 2018!

Fotografie: Rastislav Boroš

Ľuboš Kubačka, zborový farár, konsenior ŠZS | 10.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart