Zborová slávnosť vo Švábovciach

V 19. nedeľu po Sv. Trojici 18. 10. 2015 sme si slávnostnými službami Božími pripomenuli 45. výročie posvätenia chrámu Božieho vo Švábovciach a 5. výročie založenia Evanjelickej materskej školy vo Švábovciach. Kázňou nám poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

Generálny biskup sa v kázni zmienil aj o histórii chrámu Božieho, keď povedal: „Božie zázraky sa diali a dejú. Jedným z tých veľkých Božích zázrakov je aj to, že na tomto mieste stojí chrám Boží, ktorý bol postavený namiesto chrámu Božieho z r. 1805. Ten bol nevyhovujúci, preto sa v r. 1967 začalo so stavbou nového chrámu. Posledné služby Božie v starom kostole sa konali 20. 7. 1969 a 25. 7. začali búracie práce. Tie roky boli vo vtedajšej socialistickej spoločnosti pre cirkev trochu ústretovejšie ako roky prenasledovania predtým a roky tzv. normalizácie potom, ale predsa len to nebolo jednoduché. Chcem preto s úctou, vďakou a uznaním spomenúť vtedajšieho zborového farára doc. Daniela Veselého spolu s jeho manželkou, sestrou farárkou Ľudmilou Veselou i všetkých, ktorí sa na toto dielo spolu s nimi odhodlali a ho aj dokončili. Vďaka Božej pomoci a požehnaniu mohol byť tento chrám Boží 11. 10. 1970 posvätený Božím slovom a modlitbou. Posviacku vykonal dôstojný brat biskup VD Július Filo starší.“
Brat generálny biskup spomenul aj to, že v r. 1994 tu bol vystavený nový zborový dom a fara, no nielen to: „Dňa 4. 9. 2011 bola posvätená Evanjelická materská škola vo Švábovciach, čo považujem za veľmi správne rozhodnutie a konanie cirkevného zboru, ktorému má veľmi záležať na kresťanskej výchove detí. Veľkú zásluhu na tom, že EMŠ bola zriadená, mala vtedajšia sestra zborová farárka Zuzana Vaľovská. No poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa o túto škôlku starajú, aj tým, ktorí sa s láskou, trpezlivosťou a múdrosťou viery starajú o deti im zverené.“
Program služieb Božích bol obohatený zborovým spevokolom pod vedením Kataríny Korenkovej.
Po skončení slávnostných služieb Božích sa veriaci zúčastnili na sadení dvoch reformačných stromov s číslami 111 a 112. Zasadili ich brat generálny biskup, zborový farár Martin Zaťko, zborový dozorca Ján Mlynár a zastupujúca riaditeľka materskej školy Daniela Korenková. Pomocou pri sadení boli aj domáci veriaci.
Po krátkej prestávke nasledovalo vystúpenie deti z evanjelickej materskej školy s pripravenými piesňami a básňami, ktorými rozozvučali steny nášho chrámu. Vypočuli sme si aj zaujímavú prednášku brata generálneho biskupa Miloša Klátika o Ľudovítovi Štúrovi, v ktorej nám bližšie priblížil život Ľ. Štúra a jeho pôsobenie v evanjelickej cirkvi.
Ďakujeme Pánu Bohu za požehnané chvíle, ktorý sme strávili v spoločenstve bratov a sestier nášho evanjelického a. v. zboru vo Švábovciach.

Matúš Korenko a Júlia Slavkovská, dorastenci CZ ECAV Švábovce | 29.10.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart