Zasadnutie seniorálneho konventu GES

V MsKS Dobšiná sa 14. 4. 2018 konalo zasadnutie výročného seniorálneho konventu Gemerského seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo 104 konventuálov. Zasadnutie sa začalo biblickým zamyslením, ktoré si pripravil administrátor seniora GES Mgr. Radovan Gdovin.

Po úvodných zriaďovacích procesoch boli predstavení noví duchovní v senioráte, takisto noví zvolení dozorcovia v jednotlivých zboroch seniorátu. Postupne odzneli, resp. boli uvedené jednotlivé správy : správa administrátora seniora GES, správa o VMV, o pohybe ľudnatosti a domovom hospodárení, o výchovnej činnosti, o SEŽ, o činnosti seniorálneho presbyterstva a seniorálneho archívu, správa o hospodárení, správa kontrolnej skupiny a návrh rozpočtu na rok 2018. Súčasťou programu konventu boli aj voľby funkcionárov a predstaviteľov seniorátu. Volení boli konseniori, seniorálni presbyteri z radu ordinovaných i neordinovaných, delegáti na synodu, seniorálny pokladník a zapisovateľ. Jediná funkcia, ktorá ostala neobsadená, nakoľko sa nenašiel žiaden kandidát, je funkcia zástupcu seniorálneho dozorcu. Okrem toho sa schválila zmena štatútu GES ohľadom náhradných seniorálnych presbyterov, čo ešte musí potvrdiť vyššia COJ. Po rozprave, ako aj po prijatí a schválení jednotlivých uznesení sa rokovanie konventu ukončilo.

Na záver sa dosluhujúci brat seniorálny dozorca Ing. Ján Štefan poďakoval Pánu Bohu za Jeho pomoc a požehnanie v tejto službe za posledných 6 rokov. Gemerský seniorát týmto vyjadruje poďakovanie CZ ECAV Dobšiná za výbornú prípravu a organizáciu celého podujatia. Foto: Mgr. Michal Terrai

Radovan Gdovin, administrátor seniora GES | 18.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart