Z b o r o v ý d e ň v Gi r a l t o v ciach

„Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo Vám prikazujem.“ V zmysle týchto slov Jánovho evanjelia 15, 14 CZ ECAV Giraltovce pod vedením nášho farára Martina Fečka pripravil 11. októbra 2015 zborový deň. S radosťou sme u nás privítali aj bratov a sestry z CZ ECAV Spišská Belá s ich farárkou Evou Germanovou.

Program zborového dňa bol bohatý a starostlivo zorganizovaný. Služby Božie sa začali o 10.00 hod. v kostole v Giraltovciach. V rámci služieb Božích sa nám predstavil zborový spevokol, mládež aj detí. Naším kostolom sa niesli ďakovné modlitby a piesne na oslavu nášho Pána. V kázni Božieho slova sme počuli oslovujúce slová o priateľstve, bratskej láske a o živote služby nášmu nebeskému Otcovi. Lebo iba s priateľom Ježišom si utvoríme prekrásne priateľstva s našimi bratmi a sestrami.

Popoludňajší program sa začal o 13.30 hod. súčasne na troch miestach:
Kostol v Giraltovciach: Sweetless - Komorný spevácky zbor ZUŠ v Giraltovciach – a prednáška o priateľstve - Stanislav Haluška CZ Vyšný Žipov
Zborová miestnosť: Divadielko - Vladimír Špurek a program pre deti
Dom kultúry: hudobná skupina z CZ Vyšný Žipov a Peter Michalčík – pracovník s mládežou, člen CZ Prešov

Organový koncert sa začal o 16.00 hod. v kostole v Železníku. Zborový farár z CZ Vranov nad Topľou Martin Vargovčák virtuózne hral Chorálové prelúdiá J. S. Bacha. Bol to duchovný zážitok , na ktorý tak skoro nezabudneme.

Súčasťou koncertu bola aj prezentácia knihy Anny Mitaľovej OZVENY.

Boh bol s nami, žehnal nás na všetkých aktivitách. Zborový deň nás utvrdil vo viere v Trojjediného Pána Boha, dovolil sa nám bližšie spoznať a podeliť sa so skúsenosťami s našimi priateľmi. Priatelia sú ľudia, ktorých mám rád, s ktorými si rozumiem, a s priateľmi zo Spišskej Belej sme si rozumeli všetci, ktorí sme tento deň strávili spoločne. Ľudia sa majú stretávať a budovať mosty priateľstva a ľudského porozumenia. Most priateľstva s našimi bratmi a sestrami zo Spišskej Belej dostal prvé základy, s Božou pomocou budeme v stavbe pokračovať. Iba Jemu, nášmu nebeskému Otcovi , patrí vďaka za náš požehnaný zborový deň.

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 13.10.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart