Výmena stráží v ŠZS

V nedeľu 16. 10. 2016 na večerných službách Božích v Prešove boli ich účastníci svedkami dôležitej i peknej udalosti. Biskupom VD S. Sabolom bol do funkcie seniorálneho dozorcu ŠZS uvedený PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Vážnosť okamihu podčiarkla prítomnosť predsedníctiev cirkevných zborov, seniorálnych presbyterov, dištriktuálneho dozorcu VD, príbuzných uvádzaného a ďalších veriacich. Vo svojom pozdrave uvádzaný brat seniorálny dozorca uviedol niekoľko myšlienok, s ktorými vstupuje novej funkcie. Z úst predsedníctva ŠZS v novom zložení zaznelo slovo vďaky doterajšiemu seniorálnemu dozorcovi JUDr. Jurajovi Gálovi. Ten poďakoval za Božiu pomoc v službe a nástupcovi želal Božie vedenie a ochranu. Peknou bodkou za slávnosťou bolo neformálne stretnutie účastníkov zhromaždenia v priestoroch Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Ján Velebír, senior ŠZS, Bardejov | 20.10.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart