V Púchove ďakovali za úrodu

I keď sa nestáva, aby renesančný majstrovsky vyrezávaný oltár v púchovskom evanjelickom chráme, ktorý je kultúrnou pamiatkou, nebol vyzdobený živými kvetmi, v 18. nedeľu po Trojici bolo výzdoba trochu iná.

Vo vázach sa nachádzali obilné klasy. Aj na stolíku pred oltárom okrem otvorenej Biblie, bochníka chleba a kalicha bola bohatá kytica uvitá z makovíc. Už pri vstupe do chrámu si návštevníci služieb Božích mohli pozrieť dva obrazy, ktoré boli zhotovené našou spolusestrou z rôznych farebných semien. Na jednom obraze bola Lutherova ruža a na druhom krajinka s nápisom BOHU VĎAKA. Boli to všetko symboly úrody. A ešte niečo bolo zvláštne: do púchovského chrámu vchádzali ľudia oblečení v prekrásnych ľudových krojoch z púchovskej doliny.

Pri otvorení služieb Božích tak okrem domácich viery mohla privítať sestra farárka Lenka Rišiaňová i členov folklórnej skupiny z neďalekého Mestečka, ktorí po kázni slova Božieho poslúžili svojím vystúpením k programu nedele, zameranej na poďakovanie za úrodu. Boli to nábožné piesne so sprievodným slovom.

Pre kázeň si sestra farárka vybrala text z Evanjelia podľa Lukáša, zo 17. kapitoly o uzdravení desiatich malomocných, z ktorých iba jeden ďakoval Ježišovi za uzdravenie. V úvode kázne povedala, že z Božej milosti sme sa dožili jesenného času, keď nám prichádza ďakovať Bohu za Jeho dary. Lebo len cez Božie dary vnímame veľkú Božiu lásku pre náš život. Pán Boh nám dáva nielen telesné dary, za ktoré chceme dnes ďakovať, ale aj dary duchovné, a to je viera, nádej, láska a najmä spasenie, ktoré nám získal Pán Ježiš Kristus svojou obeťou na kríži. A tak máme za čo ďakovať, oslavovať a chváliť Pána Boha. Vyzvala prítomných, aby neboli ako tí deviati z evanjelia, ktorých Ježiš uzdravil a neprišli sa poďakovať. Musíme neustále ďakovať a prosiť o Jeho dary, aby sme boli zachránení pre večnosť, lebo aj v nebezpečenstvách a chorobách nás posilňuje a pozdvihuje k nebesiam. Zdôraznila, že nemáme zabúdať na to, že kde máme poklad – tam bude aj naše srdce.

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 24.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart