Trojdňové slávnosti v Príbovciach

Vyvrcholením osláv 233. výročia založenia samostatného CZ ECAV Príbovce a 115. výročia posvätenia chrámu boli trojdňové zborové slávnosti 18. až 20. novembra 2016 pri príležitosti posviacky zrekonštruovaného oltára.

Cirkevný zbor v Príbovciach si dal za jeden zo svojich hlavných cieľov, prostredníctvom prezentácie histórie cirkevného zboru predstaviť svojim členom, ako aj širšej verejnosti históriu cirkevného zboru, a tak budovať povedomie a obraz o evanjelickej cirkvi v regióne. Počas celého roka sa v zbore konalo množstvo rôznych podujatí, ktoré majú napomáhať a budovať evanjelickú identitu nielen svojich členov. Prvé služby Božie sa tu konali v nedeľu 28. 9. 1783 na Václava a slúžil ich sučiansky farár Augustín Doležal. V súčasnosti má zbor 1 270 registrovaných veriacich v 14 obciach krásneho a malebného Turca. Cirkevný zbor tvoria evanjelici z Príboviec, Koštian nad Turcom, Turčianskeho Petra, Trebostova, Trnova, Valče, Beníc, Rakova, Ležiachova, Socoviec, Slovian, Kláštora pod Znievom, Turčianskeho Ďura a Vrícka.

Oslavy sa začali v piatok 18. 11. 2016 5. ročníkom zborového večera, teda príjemného posedenia pri hudbe a tanci. Pokračovali v sobotu tematickými prednáškami. Prednášku „Božia láska – východisko pre komunikáciu a medziľudské vzťahy v cirkvi“ mala doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Prednášku „História a reštaurovanie oltára Ukrižovania“ mal Mgr. art. Adrián Giač. Po prednáškach a malom občerstvení nasledoval zaujímavá debata.

V nedeľu 20. 11. 2016 oslavy pokračovali slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole. Prítomných privítal zborový farár Mgr. Marek Szabó. Kázňou slova Božieho poslúžil brat farár Mgr. Ondrej Majling, zborový farár CZ ECAV Hrachovo. Počas služieb Božích bola vykonaná posviacka zrekonštruovaného oltára Ukrižovania, ktorú vykonal Mgr. Milan Kubík, zborový farár CZ ECAV Martin a konsenior Turčianskeho seniorátu.

V rámci bohatého programu spievali detský spevokol Soľničky zeme a spevokol dospelých, ktoré odborne vedie zborová kantorka Mgr. Lucia Dobošová, a pán Ivan Giač zarecitoval báseň.

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce  | 24.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart