Strom reformácie a päť rokov kostola v Krpeľanoch

Dňa 22. mája 2016 si pripomenuli 5. výročie posviacky Ev. a. v. kostola Svätej Trojice v Krpeľanoch. Na slávnostných službách Božích prítomných privítala dozorkyňa Anna Špirková. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

Vo svojej kázni brat generálny biskup poukázal na Božie požehnanie, ktorého sa v hojnej miere dostalo aj tomuto cirkevnému zboru v spasiteľnom diele Pána Ježiša Krista a aj pri výstavbe Božieho chrámu. Povzbudil domácich viery, aby vytrvali vo viere a v horlivosti, aby ich viera bola viditeľná v tomto svete.

Na službách Božích vystúpil po prvýkrát detský spevokol a spevokol dospelých. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Jaroslav Kráľ.

Po skončení služieb Božích bol zasadený Strom reformácie (tis obyčajný) a strom pripomínajúci posvätenie chrámu Božieho. Pre všetkých prítomných bol pripravený spoločný obed, ktorý bol dobrou príležitosťou na spoločné rozhovory.

Trojjedinému Pánu Bohu vzdávame vďaku a chválu za všetko, čím nás požehnal.

Pavel Tomka, zborový farár, CZ ECAV Krpeľany | 26.5.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart