Spomienkové služby Božie v Gerlachove

V 3. nedeľu po Veľkej noci 22. 4. 2018 sa v chráme Božom v Gerlachove v CZ ECAV Batizovce konali spomienkové služby Božie za účasti dôstojného brata generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., a bol zasadený Strom reformácie č. 260.

Nedeľa Jubilate je volaním k oslave. Týmito slovami začal brat generálny biskup kázeň na základe Evanjelia podľa Lukáša, 9, 1 – 6. 10 – 11. K oslave sme sa teda zišli spoločne v chráme Božom pri počúvaní Božieho slova. No bola tu aj iná príležitosť, ktorá nás spojila v toto spoločenstva. Chceli sme spoločne osláviť Hospodina za Jeho milosť, v ktorej mohol slúžiť v našej cirkvi brat senior Mgr. Pavel Slančo, ktorý by sa bol 11. apríla 2018 dožil krásneho životného jubilea 95 rokov, avšak Pán života si ho povolal do večnosti 11 dní pred dovŕšením tohto jubilea v Bielu sobotu 31. marca 2018. Napriek tomu sme sa stretli, aby sme ďakovali za Božiu milosť, ktorá nás sprevádza a ktorá sprevádzala i brata seniora Pavla Slanča pri jeho službe cirkvi, v ktorej slúžil 56 rokov. „S vďakou a úctou myslíme aj na nedávno zosnulého brata farára, seniora v. v. Pavla Slanču, ktorého sme dnes chceli pozdraviť pri jeho 95. narodeninách. Tvoja vôľa je však iná a my sa pred ňou skláňame. Povolal si brat farára do nebeskej domoviny a my Ti aj dnes ďakujeme za Tvoje požehnanie jeho života i služby v tejto časnosti,“ povedal brat generálny biskup v modlitbe po kázni. Synovi zosnulého brata seniora, RNDr. Petrovi Slančovi, ktorý žije v Gerlachove, kde niekoľko rokov spolu s manželkou opatrovali brata seniora, odovzdal pamätnú medailu pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorá mala byť odovzdaná bratovi seniorovi na seniorálnom stretnutí Oslobodení Božou milosťou v Rimavskom senioráte v januári 2017. Brat senior sa na tejto slávnosti zo zdravotných dôvodov nezúčastnil, a tak sa napokon pamätnú medailu jeho rodina prevzala až teraz.

Na službách Božích poslúžil aj zborový spevokol, ktorý zaspieval pieseň „Deň v službe môjho Pána“. V kostolnej záhrade pri hre dychovej skupiny Sviťanka bola vysadená reformačná lipa pod evidenčným číslo 260.

Požehnané bolo aj stretnutie generálneho biskupa s novozvolenými presbytermi cirkevného zboru v Batizovciach a Gerlachove. Touto cestou ďakujem dôstojnému bratovi generálnemu biskupovi za zvesť Božieho slova, cirkevnému zboru za prípravu požehnanej udalosti, ako aj všetkým zúčastneným.

Miroslav Maťo, zborový farár, CZ Batizovce | 14.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart